Dokumenty członkowskie
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Dokumenty członkowskie

WARUNKI CZŁONKOSTWA

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1)      osoba fizyczna, która:

a)      spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,

b)      jest pełnoletnia,

c)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d)      posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa UE, bez względu na miejsce zamieszkania,

e)      działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

f)        przedstawi pisemną rekomendację udzieloną przez:

§         działającego na obszarze, którego dotyczy LSR, partnera społecznego lub gospodarczego,

§         lub gminę wiejską,

§         lub gminę miejsko-wiejską,

§         lub związek międzygminny,

§         lub inną osobę prawną, której działalność związana jest z realizacją celów Stowarzyszenia,

§         lub innego przedsiębiorcę,

§         lub grupę 10 osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy LSR,

§         lub uzyska rekomendację przynajmniej od 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

g)      złoży deklarację członkowską,

 

2)      osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego

            [ustawa z 7 mara 2007 (Dz. U. Nr 64, poz.427)], która:

·        działa na obszarze, którego dotyczy LSR,

·        wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,

·        jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednym z partnerów publicznych, gospodarczych i społecznych, w tym organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zajmującą się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego lub promowanie równości mężczyzn i kobiet.

·        przedstawi deklarację przystąpienia do LGD oraz  wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną  w LGD lub,

przedstawi uchwałę właściwego organu zawierającą deklarację przystąpienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

 

2. Jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest reprezentowana przez swój organ wykonawczy lub upoważnioną przez niego osobę.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015477


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji