I/2024 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

I/2024 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

Serdecznie zapraszam na I/2024 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2024 roku tj. wtorek o godz. 14.00 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, II piętro, pok. 39.
Tematem spotkania będzie ocena i wybór operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD „Podbabiogórze”, zgodnie z §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze", Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD „Podbabiogórze”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.

Nabór 8/2023
5. Przedstawienie wyników naboru konkursowego nr 8/2023.
6. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 8/2023 dokonanej przez Biuro Zarządu.
7. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 8/2023.
8. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 8/2023.
9. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 8/2023.
10. Ustalenie kwoty wsparcia.
11. Sporządzenie list operacji.
12. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
13. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
14. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pająk

     W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jeżeli podczas głosowania nad projektami, nie będzie obecnych połowy członków Rady z sektora społecznego i sektora gospodarczego oraz  podczas głosowania pojedyncza grupa interesu, będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji nie będzie można wybrać projektów do realizacji nawet, jeżeli Rada spotka się w trybie 30 minutowym.
     W takim przypadku Rada będzie musiała spotkać się jeszcze raz. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo proszę o obecność wszystkich Członków Rady.
     Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015255


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji