Ogłoszone konkursy
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Ogłoszone konkursy

 Nabór tematyczny

 

 Dokumentacja konkursowa do pobrania:


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B .

 W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:
− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

 Małe projekty - nabór tematyczny:

1. Kryteria oceny operacji (projektów).

2. Karta oceny zgodności operacji  (projektu) z LSR.

3. Karta oceny operacji (projektu) wg lokalnych kryteriów LGD.

4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji.

5. Wniosek o przyznanie pomocy/z 8 - pobierz

6. Instrukcja wypełniania wniosku/z8 - pobierz

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. (UMWM)

9. "Karta opisu projektu" dla naboru tematycznego

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD.

11.  Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (LGD)

12. Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis. 

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015680


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji