Ogłoszone konkursy
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Ogłoszone konkursy


Nabór zwykły

 

 

 Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B .

 W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:
− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

1. Wniosek o przyznanie pomocy:
wersja edytowalna – pobierz
wersja pdf – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku -  pobierz

3. Ekonomiczny Plan Operacji:
 wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

wersja pdf – pobierz
wersja edytowalna – pobierz

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) - wersja edytowalna, formularz informacji - pobierz

7. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości:
wersja edytowalna – pobierz
wersja pdf – pobierz

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych - pobierz

9. Wzór zapytania ofertowego
wersja pdf – pobierz
wersja edytowalna – pobierz

 

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - pobierz

 

 

11. Kryteria oceny operacji - pobierz

 

12. Kata opisu projektu - pobierz

 

13. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD (wzór) - pobierz

 

14. Karta oceny zgodności operacji z LSR (wzór) - pobierz

 

15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku - pobierz

 

 

16.  Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz

17.  Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.
wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz

18.  Wzór gwarancji
wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz   

19.  Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis:

 wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz  

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015304


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji