Małe projekty
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Małe projekty

 UWAGA:
lub poniżej:

Prawidłowy opis faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej przedstawionego do refundacji powinien zawierać:

  • opis, iż wydatek jest współfinansowany z EFRROW w ramach działania "..." objętego PROW 2007-2013, z powołaniem na numer i datę umowy podpisanej z Samorządem Województwa,
  • Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji,
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu ………………………… zł,
  • Numer odrębnego konta na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty,
  • Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia w przypadku stosowania Ustawy PZP powołanie na artykuł, na podstawie którego przeprowadzono postępowanie.

Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Należy zwrócić uwagę, iż ze względu na charakter dotacji jako bezzwrotnego przysporzenia dokonywanego z budżetu podmiotu publicznego, podlegającego szczególnym zasadom rozliczania, wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych – w przypadku udzielenia dotacji nie ma podstaw do żądania zwrotu dotacji w chwili wypłaty kwoty pomocy przez agencję płatniczą (ARiMR). W takiej sytuacji, aby nie wystąpiło podwójne finansowanie operacji, formę dotacji można przyjąć wyłącznie w odniesieniu do wysokości wkładu własnego beneficjenta. Natomiast w części refundowanej, finansowanie operacji może mięć formę pożyczki lub kredytu poręczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ORAZ INSTRUKCJE

Uwaga! Ostateczny termin składania wniosków o płatność w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla beneficjentów, których termin składania wniosków o płatność zgodnie z umową przyznania pomocy został określony do dnia 31 marzec 2015r.

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ORAZ INSTRUKCJE
Dokumenty obowiązujące od 5 maja 2014 roku, zaktualizowane 26 maja 2014 roku:
Wniosek o płatność/z8 - pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku/z8 - pobierz 
Załącznik nr 16 - pobierz 
Załącznik nr 21b - pobierz 
Załącznik nr 21d - pobierz 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz 

SPRAWOZDANIA
Dokumenty obowiązujące od dnia 26 listopada 2012 roku:
Sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych) - pobierz
Sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP) - pobierz
Instrukcja wypełniania sprawozdania - pobierz 
Ankieta monitorująca - pobierz
Instrukcja do ankiety monitorującej -  pobierz


Dokumenty obowiązujące od 15 maja 2013 roku do 4 maja 2014 roku:
UWAGA! W dniu 24.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.
Wniosek o płatność/z7 - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku/z7 (zaktualizowana 26 ma 2014 r.) - pobierz
Załącznik nr 16 - pobierz
Załącznik nr 21b - pobierz
Załącznik nr 21d - pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz 

Dokumenty obowiązujące od 1 sierpnia 2012 roku do 14 maja 2013 roku:
Aktualizacja z dn.13.02.2013 
Wniosek o płatność/z6 - pobierz

Aktualizacja z dn.17.12.2012 
Wniosek o płatność/z6 - pobierz 
  
Aktualizacja z dn. 5.11.2012 
     Wniosek o płatność/z6 - pobierz
     Instrukcja wypełniania wniosku/z6 - pobierz

Załącznik nr 16 - pobierz
Załącznik nr 21b - pobierz
Załącznik nr 21d - pobierz
Uwaga! od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego wniosku o płatność) dołączają wersję elektroniczną tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku.

Książka procedur - Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów (dla wniosków złożonych od 15 maja 2013 r.) - pobierz
Książka procedur - Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów (dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2012 roku)pobierz

Książka procedur - Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów - pobierz                                                                                                           >> ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015277


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji