Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia.


Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

    * usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
    * usług dla ludności;
    * drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
    * robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
    * usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
    * usług transportowych;
    * usług komunalnych;
    * przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
    * magazynowania lub przechowywania towarów;
    * wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
    * rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Beneficjent
Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:

    * jest uzasadniony ekonomicznie;
    * spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają  zastosowanie do tego projektu;
    * jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie;
    * jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.


Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.


Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015218


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji