Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

 Nabór 2009

Michał Gęsikowski - Poszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego o dodatkowe atrakcje dla potencjalnych turystów 

Nabór II 2010

Józef Palarczyk - Tradycyjne wyroby budowlane z wykorzystaniem nowych technologii 
 Nabór II 2011

Józef Szpak - Tradycyjne wyroby tartaczne-trak szerokotaśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej

 Nabór I 2012

Leśko-Talaga Teresa - Modernizacja i zakup wyposażenia do pokoi gościnnych i najbliższego otoczenia domu

Tadeusz Błachut - Tradycyjne wyroby tartaczne – metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej
 Nabór II 2012

Józef Palarczyk - Wykorzystanie nowych technik przeładunku tarcicy

Nabór I 2013

Piotr Stramek - Tradycyjne wyroby tartaczne – trak taśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej

Agata Renata Seroczyńska - Modernizacja i zakup wyposażenia pomieszczeń dla gości i placu dla rekreacji

Nabór II 2013

Józef Palarczyk - Rozwój usług w budownictwie tradycyjnym

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Nabór II 2011


Andrzej Jan Sułocha - Nowe technologie w budownictwie tradycyjnym

Nabór II 2012

Tadeusz Sułocha - Tradycyjne budownictwo z nowoczesnym parkiem maszynowym
Nabór I 2013

Stanisław Kordel - Nowe technologie w produkcji, budownictwie tradycyjnym
Nabór II 2013

Paweł Strączek - Zakup frezarki CNC do obróbki drewna, metalu, kamienia

Nabór III 2014

Rafał Piotr Trączyk - Nowoczesność i tradycja w budownictwie

Firma Eurodrew  s.c. Jan Mazur, Józef Mazur - Usprawnienie procesu produkcji wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich dla tradycyjnego budownictwa

Tadeusz Sułocha - Tradycyjne budownictwo z nowoczesnym parkiem maszynowym

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 Nabór 2009

Gmina Zawoja "Odnowa wsi poprzez budowę infrastruktury sportowej i turystycznej - Skate Park w Zawoi Centrum"

Gmina Budzów "Odnowa Centrum Wsi Budzów"

Gmina Jordanów "Odnowa Centrum Wsi Wysoka"
 Nabór 2010

Gmina Bystra-Sidzina "Odnowa Centrum wsi Sidzina"

Gmina Maków Podhalański "Remont Świetlic Wiejskich w Grzechyni i Żarnówce oraz utworzenie nowej świetlicy w Juszczynie poprzez wykończenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku"
Gmina Stryszawa "Rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie"

Gmina Zembrzyce "Odnowa Centrum Wsi Zembrzyce poprzez przebudowę i zagospodarowanie plantów wraz z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi"

 Nabór 2011

Gmina Budzów "Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza"

Gmina Zawoja "Remont obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Skawicy (świetlica)"
Gmina Zawoja "Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne Zawoi, modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych, budowa parkingu i odnowa kapliczki „Zbójnickiej” w Zawoi"
Gmina Bystra - Sidzina "Odnowa Centrum Wsi Bystra"


Maków Podhalański "Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej Białka Gronie i Grzechynia"

Gmina Gmina Maków Podhalański "Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Juszczyn-Skawica Rotnia, Juszczyn Kachnówka – Stadion LKS Naroże"

Gmina Stryszawa "Budowa boiska do piłki ręcznej i kortu do tenisa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie"

Gmina Stryszawa "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Stryszawa"

Gmina Zembrzyce "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zembrzyce"

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Sidzinie "Remont chodnika wokół Kościoła P. W. Św. Mikołaja"

Nabór 2012

Gmina Budzów "Budowa chodnika dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jachówka"

Gmina Jordanów "Budowa chodnika w miejscowości Naprawa"

Gmina Jordanów "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osielec"

 Nabór I - 2013

Gmina Jordanów "Budowa chodnika w miejscowości Toporzysko"

Gmina Maków Podhalański "Budowa chodnika w Juszczynie przy drodze powiatowej Juszczyn-Skawica Rotnia w km od 0+520 do 1+ 155 km wraz z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej. Etap drugi"
Gmina Bystra - Sidzina "Budowa placu zabaw w Sidzinie

Gmina Stryszawa „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie” 

 Nabór II - 2013

Gmina Zawoja "Budowa ogólnodostępnego monitorowanego placu zabaw dla dzieci i młodzieży jako miejsca rekreacji na terenie wsi Zawoja"

 Nabór I - 2014

Gmina Zembrzyce "Budowa parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna wraz ze zjazdem publicznym z DP nr 1702 K oraz kanalizacją deszczową oraz nasypem umocnionym i nieumocnionym"
Nabór II - 2014

Gmina Bystra Sidzina "Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej nr 467 w centrum miejscowości Bystra"

Gmina Jordanów "Odnowa centrum wsi Wysoka poprzez budowę parkingu oraz zakup kompletów biesiadnych oraz namiotów"

Gmina Maków Podhalański "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie działek gminnych w Grzechyni Gmina Maków Podhalański"

Gmina Zawoja "Modernizacja ogólnodostępnego monitorowanego placu zabaw dla dzieci i młodzieży jako miejsca rekreacji na terenie wsi Skawica"

MAŁE PROJEKTY

  Nabór 2009

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów -  „Budzowska nutka” mekką miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów – zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego „Budzowska Nutka"
Babiogórskie Centrum Kultury, Promocji  i Turystyki w Zawoi - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów i instrumentów regionalnych oraz naukę gry, śpiewu i tańca regionalnego
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Utworzenie kapeli ludowej poprzez prowadzenie warsztatów muzyki ludowej oraz wyposażenie jej w instrumenty i stroje regionalne

Gminny Ośrodek Kultury Jordanów - Festiwal Pieśni Maryjnych – AVE MARYJA

Gmina Budzów - Dom wiejski w Bieńkówce ostoją kultury i sportu mieszkańców wsi - roboty remontowe pomieszczeń pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno – sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce
Gmina Maków Podhalański - Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty zajęć świetlicowych prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański z wykorzystaniem zakupionego sprzętu audiowizualnego, nagłośnieniowego i sprzętu świetlicowego
Gmina Maków Podhalański - Rozwój uzdolnień muzycznych i tanecznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Maków Podhalański

Gmina Maków Podhalański - Remont elewacji zewnętrznej budynku figurującego w ewidencji zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie położonego w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11

Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce - Świetlica społeczno – kulturalno – edukacyjna naszym drugim domem – remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kojszówce, organizacja warsztatów muzycznych oraz teatralnych, nauka gry na instrumentach.
Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu - Warsztaty na instrumentach dętych sposobem na kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

Ochotnicza Straż Pożarna Sidzina - Podnoszenie  świadomości  młodzieży i rozwijanie aktywności społecznej poprzez warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży -  sposobem na kultywowanie 120 letniej  tradycji orkiestry dętej OSP Sidzina"

Ochotnicza Straż Pożarna w Kukowie - Warsztaty kucharskie – jako metoda podnoszenia świadomości społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń warsztatowych dla podmiotów z obszaru objętego przez LSR

Stowarzyszenie "Tradycja i Natura" - Organizacja imprez i warsztatów, sposobem na rozwijanie aktywności społecznej, twórczości kulturalnej i promocji lokalnego dziedzictwa

Janina Totoś - Poznajemy tradycyjny zawód pszczelarza poprzez warsztaty

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Źródło - Odznaka turystyczna "Konno przez Podbabiogórze"

Klub Sportowy Bór - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystyki konnej w regionie Podbabiogórza

Klub Sportowy Bór - Rozbudowa i oznakowanie Podbabiogórskiego Ekomuzeum

 Nabór 2010

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów -„Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy” ostoją lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów – zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Palczy.
Miejska Biblioteka Publiczna - „Promocja Twórców Ludowych z terenu  „Podbabiogórza”  w Makowie Podhalańskim poprzez prezentacje na stoiskach wystawienniczych”

Gmina Zembrzyce - Utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Budowa sceny do występów artystycznych z zadaszeniem w Zembrzycach na terenie boiska sportowego.
Gmina Budzów - Świetlica młodzieżowa (wiejska) w Budzowie miejscem kultury i sportu – wyposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy świetlicy młodzieżowej w Budzowie.

Schronisko PTTK Na Hali Krupowej - „Rozwój turystyki i rekreacji oraz podniesienie jakości życia społeczności w Gminie Bystra-Sidzina i Gminie Zawoja poprzez wyposażenie Schroniska w rakiety śnieżne i opracowanie i budowę mapy Panorama Tatr”

"Zabielanka" Barbara Piaseczny - „Kolorowe drewno”- jak powstaje zabawka drewniana, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz „kącik regionalny”

Ochotnicza Straż Pożarna Łętownia - "Warsztaty na instrumentach zakup instrumentów, strojów oraz książeczek i torebek dla orkiestry OSP Łętownia

Orkiestra Dęta RYTM - „W RYTMIE pokoleń….” Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej – zakup strojów wyjściowych dla orkiestry dętej RYTM.

Klub Sportowy Bór - Promocja Ekomuzeum Babia Góra poprzez wprowadzenie i popularyzację Odznaki Turystycznej Ekomuzeum oraz warsztaty dla opiekunów ekomuzealnych

Stowarzyszenie Kawaleria - Zakup wyposażenia i umundurowania dla Szwadronu Kawalerii Ochotniczej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce - "OSP w Kojszówce- strażnicą dziedzictwa regionalnego- Święto Wsi".

 Nabór 2011

Gmina Budzów - Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjno-sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce

Gmina Budzów - Promocja dziedzictwa kulturowego i zdrowego trybu życia podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie Budzów poprzez zakup trybuny 4 rzędowej
Gmina Bystra - Sidzina - Zakup przenośnej sceny sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej

Gmina Bystra-Sidzina - Wydanie albumu z okazji 450-lecia lokacji wsi Sidzina, jako sposób na promocję i utrwalenie lokalnego dziedzictwa 

Gmina Zembrzyce - „Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w m. Zembrzyce"

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Rozwój Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa poprzez wyposażenie jej w instrumenty, stroje galowe oraz przeprowadzone warsztaty muzyczne

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów - "Warsztaty muzyki regionalnej i zakup instrumentów"

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów - "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jachówce"

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi - Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w Zawoi poprzez organizowanie warsztatów ceramicznych, haftu oraz malowania na szkle opartych na motywach roślinnych w sztuce ludowej Górali Babiogórskich
OSP Naprawa - Zakup instrumentów dla orkiestry przy OSP Naprawa w celu przeprowadzenia warsztatów muzycznych

Orkiestra Dęta RYTM - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów 

KGW Nasza Skawica - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych i instrumentów oraz naukę śpiewu

Stowarzyszenie KGW "MARCOWIANKI" - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych i szafy dla Stowarzyszenia KGW  "MARCOWIANKI"
Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bór" – OPP - Zakup sprzętu dla sekcji jeździeckiej

LKS Strzelec - „Dzieci z Budzowszczyzny do kadry narodowej” – podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez organizację warsztatów i zakup sprzętu sportowego.

Fundacja Lutnia Staropolska - Nasze kulturalne dziedzictwo - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Nabór 2012

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów - "Przenośna scena sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej"

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Promocja Gminy Stryszawa podczas organizacji imprezy sportowo-kulturalnej "Dni Lachowic"

Babiogórskie Centrum Kultury, Promocji  i Turystyki w Zawoi - "Flish Aj!"-promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez realizację cyklu działań poświęconych fotografii adventure sports.
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - Promocja kultury w Gminie Zembrzyce poprzez zakup stołów biesiadnych służących do obsługi cyklicznych imprez gminnych

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie  - Zakup modułów do hali namiotowej sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Festiwal Pieśni Maryjnych AVE MARYJA - nowe oblicze tradycji

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Warsztaty regionalne pn. "Kluski za rogolką"

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Fotki pstrykamy - piękno naszej ziemi odkrywamy. Warsztaty fotograficzne dla animatorów fotografii w Gminie Jordanów.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - "W zdrowym ciele - zdrowy duch" - wyposażenie i modernizacja świetlicy rekreacyjno-sportowej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
Gminny Ośrodek w Stryszawie Stworzenie parku drewnianej zabawki ludowej oraz zakup eksponatów do istniejącej wystawy zabawek i ich oświetlenie.

Miejska Biblioteka Publiczna  - Utworzenie letniej czytelni i w Makowie Podhalańskim    skweru czytelniczo - rekreacyjnego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim
Miejska Biblioteka Publiczna  - Wymiana okien

Skansen w Sidzinie -Muzeum Kultury Ludowej Warsztaty - spotkanie z rękodziełem "Piękno ginące a użyteczne"

Gmina Budzów - "Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Budzów poprzez zakup sprzętu służącego promocji dziedzictwa kulturowego."

Gmina Bystra-Sidzina - Zebranie legend i podań Bystrej i Sidziny oraz wydanie publikacji, jako sposób na zachowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru okołobabiogórskiego na przykładzie wsi Bystra i Sidzina
Gmina Jordanów - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Izby Regionalnej w Łętowni

Gmina Maków Podhalański - Zagospodarowanie terenu wokół "Estrady Makowskiej" przy OSP Maków Podhalański

Gmina Stryszawa - "Wirtualny spacer po Gminie Stryszawa" - multimedialna prezentacja gminnego dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego i kulturalnego

Gmina Stryszawa - Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Stryszawie

Gmina Zawoja - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skawicy

Powiat suski - Opracowanie i wydanie materiałów promujących Podbabiogórze

Orkiestra Dęta RYTM - Wydanie publikacji pn. W RYTMIE pokoleń... Rys historyczny Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce

Schronisko PTTK na Hali Krupowej- „Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR poprzez wyposażenia Schroniska PTTK na Hali Krupowej”

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia  -  „Rozwój turystyki górskiej w ramach lokalnego klubu trekkingowego GREEN TRAVELLER

Bractwo Zbójników Spod Babiej Góry - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych - rewitalizacja męskiego stroju babiogórskiego.

Dom Wypoczynkowo -Kolonijny "Wiktoria" Hujda Władysław - Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia w Domu Wypoczynkowo-Kolonijnym "Wiktoria"

Ludowy Klub Sportowy "Garbarz" - Podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez otwarte warsztaty sportowo – treningowe  sposobem na kultywowanie długoletniej tradycji LKS "Garbarz" Zembrzyce.
Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" w Budzowie - "3xT"-Trening,Teoria,Technika=Sukces-podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez organizację warsztatów i zakup sprzętu.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej - Ochotnicza Straż Pożarna w Kultywowanie miejscowych Bystrej tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Bystrej
Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie - Warsztaty kucharskie -Kurowie promowanie potraw związanych z obszarem Podbabiogórza

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku - Zakup instrumentów dla orkiestry Toporzysku przy OSP Toporzysko

ORKIESTRA DĘTA "RYTM" - Organizacja warsztatów ZEMBRZYCE muzycznych z nauką gry na instrumentach dętych

RATMED Paweł Migas - Przeprowadzanie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Jordanów

Stowarzyszenie Kawaleria - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego poprzez zakup wyposażenia dla ochotniczej kawalerii

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju "Źródło" - Podbabiogórskie Ekomuzeum 2 -opracowanie, wydanie i rozprowadzenie przewodników i map turystycznych oraz pocztówek promocyjnych
Stowarzyszenie "Koło Gospodyń w Białce" - Warsztaty kulinarne dla mieszkańców obszaru LGD "Podbabiogórze"

Stowarzyszenie "Tradycja i Natura" w Bystrej - Sidzinie - "Poznajemy nasza miejscowość - Dzieje wsi Bystra " - kultywowanie miejscowych tradycji, zwyczajów i obrzędów

Nabór I 2013


Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Warsztaty muzyki regionalnej – nauka gry na skrzypcach

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Remont pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej znajdujących się przy Filii Bibliotecznej w Jachówce

Gmina Budzów - Rozwój aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży Gminy Budzów poprzez utworzenie amatorskich sekcji sportowych, organizację warsztatów sportowych oraz turnieju o puchar Wójta Gminy Budzów
Gmina Maków Podhalański - Renowacja kamiennej figurki Matki Bożej, ław betonowych oraz fontanny na Rynku w Makowie Podhalańskim

Gmina Zawoja - Promocja Gminy Zawoja poprzez wykonanie wirtualnego turystycznego portalu mapowego „Babiogórski trakt”

Gmina Zembrzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Tarnawa Dolna

Gmina Zembrzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Marcówka

Gmina Zembrzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Zembrzyce

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - „Promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Zembrzyce poprzez zakup hali namiotowej do obsługi cyklicznych imprez gminnych”
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - „Promocja Gminy Zembrzyce poprzez wydanie folderu turystycznego”

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie - Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych związanych z obchodami jubileuszu  450-lecia lokacji wsi Sidzina „Symfonia folkloru zaklęta w starym dębie”
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych w Gminie Jordanów

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Remont świetlicy w budynku GOKSiP w Jordanowie – filia Osielec

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Festiwal Pieśni Maryjnych AVE MARYJA

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Perła 2013 – Gminny konkurs talentów i promocja jego laureatów

Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Wzrost kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo- treningowe w LKS Naroże Juszczyn

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Remont pomieszczeń Izby Regionalnej oraz wymiana rynien dachowych i spustów w budynku wpisanym do rejestru zabytków w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24
Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce - Ocalić od zapomnienia – rewitalizacja Izby Regionalnej w Kojszówce oraz rozwój tradycji muzycznych wśród młodych mieszkańców wsi

Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu - Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy wiejskiej OSP w Osielcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie - Zakup instrumentów i modernizacja świetlicy OSP w Sidzinie

Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce - Wyposażenie Świetlicy  Muzycznej w Zembrzycach prowadzonej przez Orkiestrę Dętą Rytm Zembrzyce

Skansen  w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej - Impreza „Czar smaków i czasów minionych”

Solution Mirosław Trybała - Utworzenie pola paintballowego na terenie LGD „Podbabiogórze”, zakup sprzętu paintbalowego i organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych w formie gry paintballowej dla młodzieży
Nabór II 2013

Gmina Budzów - Zakup zadaszenia sceny

Gmina Bystra-Sidzina - Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Bystra-Sidzina poprzez wykonanie tablic informacyjnych na granicach przydrożnych gminy tzw. Witaczy

Gmina Jordanów - Modernizacja odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu wokół Izby Regionalnej w Łętowni

Gmina Maków Podhalański - Budowa boiska do tenisa ziemnego na terenie działki gminnej w Makowie Podhalańskim

Gmina Maków Podhalański - Zakup mobilnej sceny promocyjno-widowiskowej

Gmina Stryszawa - Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach

Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie - Rozwijanie aktywności społecznej poprzez warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży- sposobem na kultywowanie tradycji muzycznych
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Promocja Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej-organizacja imprezy „Jarmark Twórczości Regionalnej” oraz zakup namiotów szybkorozkładalnych
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Kultywowanie tradycji gminy Stryszawa poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych oraz spotkań z twórcami drewnianych zabawek ludowych
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Zakup przenośnej, modułowej sceny sposobem na rozwój i promocję lokalnej twórczości artystycznej

Elżbieta Kozina - Budowa i zakup małej infrastruktury turystycznej w gospodarstwie agroturystycznym KOZINÓWKA

Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Śladami Justyny Kowalczyk, czyli od młodzika do mistrza, poprzez warsztaty narciarstwa biegowego w LKS Naroże Juszczyn

LKS  „STRZELEC” w Budzowie - Podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez organizację warsztatów i turnieju piłkarskiego

Ludowy Klub Sportowy „Garbarz” - „Jestem aktywny-warsztaty sportowo-treningowe piłki nożnej”

Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni - Warsztaty, nawiązanie współpracy z okolicznymi orkiestrami oraz zakup strojów i wyposażenie sposobem na kultywowanie 90 letnich tradycji muzycznych Orkiestry OSP w Łętowni
Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie - Utworzenie centrum aktywności młodzieży przy OSP w Naprawie poprzez modernizację pomieszczenia, zakup umundurowania galowego i akcesoriów muzycznych, organizację zajęć warsztatowych i pikniku rodzinnego 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie - Remont i modernizacja dużęj Sali OSP w Sidzinie sposobem na rozwój działalności artystyczno-kulturalnej gminy Bystra-Sidzina

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku - ”Z muzyką w świat” Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów i mundurów oraz poprawa jakości życia przez organizację warsztatów muzyki i musztry paradnej dla dzieci i młodzieży
Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce - Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach dętych poprzez organizację warsztatów muzycznych

Orkiestra  Dęta „Sygnał” w Budzowie - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej „SYGNAŁ” w Budzowie

Rzymskokatolicka parafia św. Marcina - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów dla parafialnego zespołu regionalnego 

Barbara Trzebuniak - Powiększenie przestrzeni wystawienniczej oraz wyposażenie Galerii na Ucieche w Zawoi w niezbędny sprzęt umożliwiający organizację wystaw, wernisaży, warsztatów i spotkań z twórcami
Zamkor P. Sagnowski i Wspólnicy Spółka Jawna - Budowa wiaty grillowej wraz z wyposażeniem na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Groń w Stryszawie. Wyposażenie recepcji Ośrodka Groń
Nabór III 2013

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Warsztaty kulinarne z zakresu pieczenia i gotowania potraw regionalnych

Gmina Budzów - Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej

Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce - Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wydanie płyty muzycznej z utworami wykonanymi przez Orkiestrę Dętą RYTM Zembrzyce

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy - Organizacja imprezy kulturalnej pt. „Chodziłem tam po górach” Podbabiogórze pamięta i dziękuje oraz przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych: pocztówek, broszur, reportażu filmowego i fotograficznego o obszarze LGD
Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach - Renowacja sklepienia nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, Prowincja Krakowska - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej im. Ks. Trzopińskiego
Nabór I 2014

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony wsi Wysoka przez organizację uroczystości patriotycznych na cmentarzu wojennym wraz z wydaniem książki "Ziemia Jordanowska w latach wojny i okupacji 1939-1945"
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Doposażenie Izby Regionalnej w Makowie Podhalańskim w gabloty i antyramy oraz promocyjne zakładki do książek

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów - Podnoszenie jakości życia mieszkańców na terenie wiejskim LGD - przeprowadzenie cyklu warsztatów, szkoleń, zajęć praktycznych


Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015287


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji