1/2022 (Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji. Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury.)

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

1/2022 (Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji. Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury.)

Data  publikacji:  16.08.2022 r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej realizowanego przez:

Inwestycje obejmujące podmioty działające w sferze kultury  oraz

inwestycje obejmujące podmioty działające w sferze sportu i rekreacji

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Intensywność pomocy: do 80%

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 01.09.2022 roku do 23.09.2022 roku
(termin składania wniosków upływa 23.09.2022 r. o godz. 16.00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD lub pendrive tożsamej z wersją papierową).

 

Zakres tematyczny operacji:

1. Zakres tematyczny odpowiada:

Przedsięwzięciu P.I.3.1 Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 6 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,

2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

A) Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji

-Cel ogólny nr I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

-Cel szczegółowy nr I.3: Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultury

-Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu służącego do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu

-Przedsięwzięcie: P.I.3.1 Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem

-Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji – 2 sztuki

 

B) Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury

-Cel ogólny nr I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

-Cel szczegółowy nr I.3: Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultury

-Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu służącego do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu

-Przedsięwzięcie: P.I.3.1 Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem

-Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury  – 4 sztuki

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD  www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu LGD.

 

Podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  23 pkt.  z 46 możliwych do uzyskania punktów.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy 
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Zarządu Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi:
A) Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji 12 056,00 Euro.

Kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro: 48 224,00 zł.

 

B) Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze kultury 12 208,00 Euro.

Kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro: 48 832,00 zł.

 

Uregulowania szczegółowe:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł.

 

Intensywność wsparcia wynosi:

 

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Jednostki sektora finansów publicznych

Do 63,63 %

·         Bez limitu

2.

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy startujący w konkursach poza grantami (konkursy)

Do 80 %

·         Maksymalnie 300 tys. zł (tj. 75 000€)

·         Do 300 tys. zł (tj.75 000€) na cały okres

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2) Biznesplan (wersja 5z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5) Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

Dokumenty związane z oceną operacji:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 2. Kryteria oceny (pobierz 1pobierz 2)
 3. Karty oceny zgodności operacji z LSR - Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 4. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez podmioty inne niż LGD  z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości - Załącznik nr 2/a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 5. Karta oceny premiującej operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości - Załącznik nr 3/a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 6. Załącznik nr 2 do Wytycznej nr 11/2/2022 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o treści udostępnionej w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014 - 2020
 8. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

-Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
-Umowa o przyznaniu pomocy (*.doc) - otwórz
-Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.xlsx) - otwórz
-Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.xlsx) - otwórz
-Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.docx) - otwórz
-Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (*.docx) - otwórz
-Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
-Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.docx) - otwórz
-Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.docx) - otwórz
-Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.docx) - otwórz
-Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) - otwórz
-Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.docx) - otwórz
-Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(*.pdf) - otwórz
-Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(*.docx) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

-Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Oświadczenie małżonka (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Deklaracja małżonka (*.pdf) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

-Wniosek o płatność 5z (*.pdf) - otwórz
-Wniosek o płatność 5z (*.xlsx) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 5z (*.pdf) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 5z (*.xlsx) - otwórz
-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z (*.pdf) - otwórz
-Wniosek o płatność 4z (*.pdf) - otwórz
-Wniosek o płatność 4z (*.xlsx) - otwórz
-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (*.pdf) - otwórz
-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz
-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 4z (*.pdf) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 4z (*.xlsx) - otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

-Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
-Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

5) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazówki_Do_Formularzy_Wniosków_XLSX - otwórz

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” oraz pod numerem tel. (33) 874 41 72 lub   667  609 609 w godz. od 8.00 do 16.00

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

10727543


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji