Zapytanie ofertowe - Podbabiogórskie warsztaty gimnastyki sportowej

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Zapytanie ofertowe - Podbabiogórskie warsztaty gimnastyki sportowej

Sucha Beskidzka, 05.08.2022 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Podbabiogórskie warsztaty gimnastyki sportowej finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-163-39-40

II. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1

Usługa instruktora

usługa

1,00

2

Ścieżka Air Track

sztuka

1,00

3

Materac asekuracyjny

sztuka

1,00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pozycje od 1 do 3 w tabeli przedmiotu zamówienia.

 

III. Opis Przedmiotu zamówienia:

1

Usługa instruktora

usługa

1,00

Usługa instruktora.
Usługa instruktora obejmuje naukę gimnastyki sportowej pod okiem fachowego instruktora. Zadaniem instruktora jest przeprowadzenie warsztatów, podczas których dzieci i młodzież nabędą i udoskonalą umiejętności gimnastyki sportowej.
24h zajęć w tym:
12h dla grupy wiekowej 5-8 lat
12h dla grupy wiekowej 9-15 lat
Każda grupa wiekowa będzie się składać z 9 osób (łącznie 18 osób).

2

Ścieżka Air Track

sztuka

1,00

Ścieżka Air Track
800cm x 200 cm x 20 cm

3

Materac asekuracyjny

sztuka

1,00

Materac asekuracyjny
200cm x 120cm x 20 cm

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022 r.

V. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:
1. Termin składania: do dnia 12.08.2022 r. do godziny 16:00.

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pozycje od 1 do 3 w tabeli przedmiotu zamówienia.
3. Składanie ofert: pocztą lub osobiście (w godzinach 8:00-16:00) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisane przez upoważnione osoby/przedstawiciela Wykonawcy oferty) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
lub otrzymania oferty na wskazany adres email.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Ofertę cenową należy sporządzić na lub zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.


VI. Kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert: Cena 100%
1. Najkorzystniejszą ofertą cenową będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę brutto dla części wymienionych w tabeli przedmiotu zamówienia od 1 do 3.
2. W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
4. W przypadku sytuacji, gdy oferty dodatkowe także będą przedstawiały identyczne ceny, wówczas zamawiający może ponownie wezwać Wykonawców do złożenia dalszych ofert dodatkowych, albo może unieważnić zapytanie ofertowe.
5. Ocenie zostanie poddana osobno każda z części zamówienia, wymienionych w tabeli przedmiotu zamówienia od 1 do 3.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.
7. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – Załącznik nr 1.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta w miejscu określonym przez Zamawiającego - musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

VIII. Postanowienia ogólne:
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pozycje od 1 do 3 w tabeli przedmiotu zamówienia – każda z części zostanie poddana ocenie osobno.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert cenowych, jeżeli oferent, którego oferta cenowa zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację Przedmiotu zamówienia.
4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
5. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Zamawiający dopuszcza unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny w całości lub jego części wymienionych w tabeli przedmiotu zamówienia od 1 do 3.
7. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Zapytania do niniejszego Ogłoszenia można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
10. W uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której zostało udostępnione ogłoszenie.
11. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
12. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano ogłoszenie oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało udostępnione ogłoszenie.
13. Dokonana przez Zamawiającego zmiana w treści ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią ogłoszenia.
14. Po wykonaniu usługi oferent wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek za zrealizowaną usługę zawierającą pozycje zgodne z ofertą.
15. Składając ofertę w postępowaniu Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie przedłożonych danych osobowych na potrzeby ww. procedury wyboru Wykonawcy (lub Wykonawców), a także na potrzeby realizacji przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w ramach projektu Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz warsztatów i szkoleń związanych ze sportem i rekreacją dla mieszkańców Podbabiogórza finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
16. Na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zawrze z Lokalną Grupą Działania (Zamawiającym) umowę.
17. Zmiany umowy dot. realizacji zamówienia będą mogły być wprowadzone w związku
z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie przewidzieli w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem następujących okoliczności:
a) zmiana wynika z obiektywnych okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zmiana terminu realizacji zamówienia, jedynie w przypadku o którym mowa wyżej,
c) zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym nie mogły strony zapobiec przy zachowaniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu umowy, a które uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub części, takich jak np. pożar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki, niewybuchy, nadmierne opady atmosferyczne, powódź itp.

IX. Ponadto Oferent składając ofertę przyjmuje do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w ul. Mickiewicza 19; 34-200 Sucha Beskidzka
2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożeniem niniejszej oferty i w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach realizacji projektu Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz warsztatów i szkoleń związanych ze sportem i rekreacją dla mieszkańców Podbabiogórza finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty,
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty,
5. Oferent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
7. Oferent ma prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe (pdf)

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

11122042


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji