Ogłoszenie o naborze nr 12/2017

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Ogłoszenie o naborze nr 12/2017

                        

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Data  publikacji:  11.08.2017 r.

Ogłoszenie o naborze nr 12/2017

 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

realizowanego przez:

Modernizacja i/lub budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Intensywność pomocy: do 80%

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 01.09.2017 roku do 28.09.2017 roku

(termin składania wniosków upływa 28 września 2017 r. o godz. 16.00)

 


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).
 

Zakres tematyczny operacji:

1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu P.II.1.1 Modernizacja i/lub budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 6 „Budowa i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,

2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

·         Celu ogólnego nr II: Wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży turystycznej Podbabiogórza

·         Celu szczegółowego nr II.1: Rozwój infrastruktury oraz oferty turystycznej i rekreacyjnej Podbabiogórza

·         Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

·         Przedsięwzięcie P.II.1.1: Modernizacja i/lub budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

·         Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 5 sztuk


 
Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.lgdpodbabiogorze.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości:
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 23 pkt. z 46 możliwych do uzyskania punktów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl
 
LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00
 
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 319 036,46 zł.

Uregulowania szczegółowe:
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Lp.

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Jednostki sektora finansów publicznych

Do 63,63 %

·         Bez limitu

2.

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy startujący w konkursach poza grantami (konkursy)

Do 80 %

·         Maksymalnie 300 tys. zł

·         Do 300 tys. zł na cały okres


 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
 
Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy   
 3. Biznesplan
 4. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplan
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 
 8. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 9. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

 
Dokumenty związane z oceną operacji:

10. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

11. Karty oceny zgodności operacji z LSR - Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

12. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości - Załącznik nr 2a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

13. Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości - Załącznik nr 2b do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

14. Karta oceny premiującej realizowanych przez podmioty inne niż LGD z wyłączeniem operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości- Załącznik nr 3a do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

15. Karta oceny premiującej realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości- Załącznik nr 3b do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

16. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o treści udostępnionej w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

17. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

18. Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
 
Pozostałe dokumenty związane z naborem:

19. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

 

20. Formularz wniosku o płatność

21. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

22. Ogłoszenie o naborze wersja pdf.


Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (33) 874 41 72 lub 667 609 609
w godz. od 8.00 do 16.00

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

11121972


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji