Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze", które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2009 roku (czwartek)  o godz. 13.00 w sali budynku LKS Garbarz w Zembrzycach.
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013" oraz pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znak SW.VII.0724/4-7/09 z dnia 04.08.2009, niezbędne jest dokonanie zmian w 9  rozdziale Lokalnej Strategii Rozwoju "Podbabiogórza" na temat "Oceny zgodności operacji         z LSR, wyboru operacji przez LGD  i odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji" oraz  Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze". Wybór projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" prowadzony        w oparciu o procedurę wyboru sprzeczną z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jest nieważny. Dostosowując w/w dokumenty do nowych obowiązujących przepisów zachodzi konieczność aneksowania "Umowy         o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju" nr /XB/27/SW/09 z dnia 06.07.2009 r.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Komisji Uchwał  i Wniosków Zebrania.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Omówienie zmian w :

a)      Lokalnej Strategii Rozwoju "Podbabiogórza",

b)      Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  "Podbabiogórze".

5.      Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w :

a)      Lokalnej Strategii Rozwoju "Podbabiogórza",

b)      Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".

6.      Wolne wnioski.

                                                               W imieniu Zarządu

                                                Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze"

                                                              Prezes Danuta Kawa

 

Na Walnym Zebraniu będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6866512


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji