Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszone konkursy

 Nabór tematyczny

 

 Dokumentacja konkursowa do pobrania:


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B .

 W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:
− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

 Małe projekty - nabór tematyczny:

1. Kryteria oceny operacji (projektów).

2. Karta oceny zgodności operacji  (projektu) z LSR.

3. Karta oceny operacji (projektu) wg lokalnych kryteriów LGD.

4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji.

5. Wniosek o przyznanie pomocy/z 8 - pobierz

6. Instrukcja wypełniania wniosku/z8 - pobierz

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną. (UMWM)

9. "Karta opisu projektu" dla naboru tematycznego

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD.

11.  Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną (LGD)

12. Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis. 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5029367


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji