Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Nabór 3/2022 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

Data  publikacji:  16.08.2022 r.

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez:

rozwijanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Intensywność pomocy: do 70%

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 05.09.2022 roku do 23.09.2022 roku
(termin składania wniosków upływa 23.09.2022 r. o godz. 16.00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Zakres tematyczny operacji:

 1. Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu P.II.3.1. Tworzenie i modernizowanie istniejących firm, szczególnie ukierunkowanych na innowacje i nowe technologie oraz ekologiczne rozwiązania obszaru LGDoraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c „Rozwijanie działalności gospodarczej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR.

2. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

Celu ogólnego nr II „Wzrost konkurencyjności gospodarczej w tym branży turystycznej Podbabiogórza”

Celu szczegółowego nr II.3 Wzrost konkurencyjności gospodarczej szczególnie  w zakresie innowacji i nowych technologii

Wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)”

Przedsięwzięcie P.II.3.1. Tworzenie i modernizowanie istniejących firm, szczególnie ukierunkowanych na innowacje i nowe technologie oraz ekologiczne rozwiązania obszaru LGD

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 2 sztuki

 Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD  www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu LGD.

 

Dla przedsiębiorców:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  19,5 pkt. z 39 możliwych do uzyskania punktów.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Zarządu Lokalnej Grupy Działania, miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42), od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 142 084 Euro.

 Kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,00 PLN/Euro: 568 336,00 zł.

 

Uregulowania szczegółowe:

- Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 160 000 zł przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000 zł.

- Dodatkowy warunek wyboru operacji: dofinansowaniu podlegają tylko i wyłącznie operacje, które będą zakładały zakup maszyn i/lub wyposażenia (z dofinansowania wyłączone są roboty budowlane).

 

Intensywność wsparcia wynosi:

 

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Przedsiębiorcy

Do 70%

·  Maksymalnie 80 tys. zł  (tj. 20 000 €) na utworzenie 1 miejsca pracy

·    Do 160 tys. zł (tj. 40 000€) na cały okres

 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2) Biznesplan (wersja 5z)

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  4) . Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

      5) Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.

 

Dokumenty związane z oceną operacji:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD (pobierz)
 2. Załącznik nr 1: Karty oceny zgodności operacji z LSR (pobierz)
 3. Załącznik nr 2/b: Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości (pobierz)
 4. Załącznik nr 3/b: Karta oceny premiującej realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości (pobierz)
 5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
 6. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” 
 7. Kryteria oceny - podstawowe, premiujące
 8. Załącznik nr 2 do Wytycznej nr 11/2/2022 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o treści udostępnionej w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

-Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
-Umowa o przyznaniu pomocy (*.doc) - otwórz
-Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.xlsx) - otwórz
-Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.xlsx) - otwórz
-Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.docx) - otwórz
-Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (*.docx) - otwórz
-Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
-Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.docx) - otwórz
-Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.docx) - otwórz
-Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) - otwórz
-Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.docx) - otwórz
-Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) - otwórz
-Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.docx) - otwórz
-Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(*.pdf) - otwórz
-Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(*.docx) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

-Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Oświadczenie małżonka (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Oświadczenie Beneficjenta o niepozostawaniu w związku (*.pdf) - otwórz
-Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Deklaracja małżonka (*.pdf) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

-Wniosek o płatność 5z (*.pdf) - otwórz
-Wniosek o płatność 5z (*.xlsx) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 5z (*.pdf) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 5z (*.xlsx) - otwórz
-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z (*.pdf) - otwórz
-Wniosek o płatność 4z (*.pdf) - otwórz
-Wniosek o płatność 4z (*.xlsx) - otwórz
-Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 4z (*.pdf) - otwórz
-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz
-Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 4z (*.pdf) - otwórz
-Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 4z (*.xlsx) - otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

-Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
-Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
-Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

5) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazówki_Do_Formularzy_Wniosków_XLSX - otwórz

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” oraz pod numerem tel. (33) 874 41 72 lub   667  609 609 w godz. od 8.00 do 16.00 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9420217


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji