Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe – MAPY

Sucha Beskidzka, dn. 29.04.2022 r. 

Zapytanie ofertowe – MAPY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka działając w imieniu partnerów:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana", ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice oraz Stowarzyszenie Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły", ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim zaprasza do złożenia oferty cenowej na: opracowanie graficzne i wydruk map, w ramach projektu „Rowerowe podróże od Podbabiogórza przez Wadovianę, Dolinę Karpia do Doliny Soły” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-163-39-40 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"
ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice

NIP 5512539242

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator

NIP 5492258697

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim

NIP 5492356916

II. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje trzy części: A, B i C:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na część A lub/i część B lub/i część C. 

III. Opis Przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje trzy części: A, B i C.

 

Część A:  Mapa wspólna dla wszystkich LGD.

Mapa łącząca  elementy topograficzne z typową mapą rowerową, obejmująca obszar  4 Lokalnych Grup Działania: Podbabiogórze, Dolina Karpia, Dolina Soły, Wadoviana (obszar 23 gmin: 1. Andrychów, 2. Wadowice, 3. Tomice, 4. Spytkowice, 5. Brzeźnica, 6. Osiek, 7. Polanka Wielka, 8. Przeciszów, 9. Zator, 10. Chełmek, 11. Brzeszcze, 12. Kęty, 13. Oświęcim, 14. Wieprz, 15. Sucha Beskidzka, 16. Budzów, 17. Bystra-Sidzina, 18. Gmina Jordanów, 19. Miasto Jordanów, 20. Maków Podhalański, 21. Stryszawa, 22. Zawoja, 23. Zembrzyce).
Usługa obejmuje opracowanie graficzne oraz wydruk 4 000 sztuk map ukazujących miejsca przyjazne rowerzystom we wszystkich partnerskich LGD. Mapy będą informować na temat miejsc przyjaznych rowerzystom powstałych w ramach projektu na terenie wszystkich partnerskich LGD. Ponadto będą promować projekt współpracy, jak również obszar wszystkich LGD uczestniczących w projekcie.
Format B1 (ok. 1000 mm x 707 mm) składane do 125 mm x 240 mm;
Papier: kreda błysk lub silk, 115 gr błysk;
Kolor: CMYK 4+4;
Nakład: 4 000 szt. (po 1 000 szt. dla stowarzyszenia).
Należy podać  cenę netto, VAT i cenę brutto wraz z kosztem dostawy za opracowanie graficzne i druk map B1 do Zamawiającego.

Część B: Mapka indywidualna dla każdego LGD.

Mapy indywidulane z zaznaczonymi ścieżkami rowerowymi dla każdego obszaru LGD odrębnie (format poręczny, ulotkowy).
Usługa obejmuje opracowanie graficzne oraz wydruk 4 000 sztuk map papierowych dla rowerzystów. Mapy będą informować na temat miejsc przyjaznych rowerzystom powstałych w ramach projektu na terenie LGD. Ponadto będą promować projekt współpracy, jak również obszar LGD.
Format A4 (ok. 210 mm x 297 mm) składana na 3 części;
Papier: kreda mat lub offset 90 g;
Kolor: CMYK 4+4;
Nakład 4 000 szt. (po 1 000 szt. dla stowarzyszenia).
Należy podać  cenę netto, VAT i cenę brutto wraz z kosztem dostawy gotowych map A4 do Zamawiającego. 

Część C: Projekt graficzny mapy do altan:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
a) Projekt graficzny mapy do altan - 18 sztuk


2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"
a) Projekt graficzny mapy do altan - 6 sztuk


3. Stowarzyszenie Dolina Karpia
a) Projekt graficzny mapy do altan - 24 sztuki

Należy podać cenę netto, VAT i cenę brutto za projekt graficzny mapy do altan.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2022 r.

V. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:
1. Termin składania: do dnia 10.05.2022 r. do godziny 16:00.

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych z podziałem na część A lub/i część B lub/i część C.
3. Składanie ofert: pocztą lub osobiście (w godzinach 8:00-16:00) na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
lub w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisane przez upoważnione osoby/przedstawiciela Wykonawcy oferty) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub otrzymania oferty na wskazany adres email.
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
8. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
9. Ofertę cenową należy sporządzić na lub zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

VI. Kryterium oceny ofert:

Kryterium oceny ofert: Cena 100%

1. Najkorzystniejszą ofertą cenową będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszą cenę brutto Przedmiotu zamówienia dla części A i/lub B i/lub C.
2. W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający dokonuje następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
4. W przypadku sytuacji, gdy oferty dodatkowe także będą przedstawiały identyczne ceny, wówczas zamawiający może ponownie wezwać Wykonawców do złożenia dalszych ofert dodatkowych, albo może unieważnić zapytanie ofertowe.
5. Ocenie zostanie poddana osobno każda z części zamówienia A, B i C.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.
7. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
8. Zamawiający dopuszcza unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny w całości lub jego części A lub/i części B lub/i części C.
9. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty – Załącznik nr 1.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta w miejscu określonym przez Zamawiającego - musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać oferowaną cenę (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem oferty.

VIII. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Formularz ofertowy (stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego).

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wymagane, gdy ofertę cenową podpisuje inna osoba w imieniu Wykonawcy).

IX. Dodatkowe informacje:

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień: Renata Burdyl, Agata Sarna, Magdalena Brańka (pn.–pt. w godz. 8.00 – 16.00, tel. /33/874-41-72, 667-609-609  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe (pdf)

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9420227


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji