Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszenie o naborze nr G/6/2020

Data  publikacji:  23.07.2020 r.

Ogłoszenie o naborze nr G/6/2020 

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” działająca na terenie gmin: Budzów, Bystra –Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce oraz Miasta Jordanowa

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej realizowanego przez:

Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 

od 06.08.2020 roku do 20.08.2020 roku

(termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w formie:

- dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy)

- jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu P.I.3.1 Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 6 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR,

 

 1. Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:

-Cel ogólny nr I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza

-Cel szczegółowy nr I.3: Podniesienie jakości życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez tworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultury

-Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu służącego do kultywowania tradycji, rekreacji i sportu

-Przedsięwzięcie: P.I.3.1 Inwestycje i wyposażenie związane z kultywowaniem tradycji, rekreacją i sportem

-Wskaźnik produktu: Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji – 6 sztuk

   

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

 1. Miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

 

 1. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie w wyniku oceny zadania według kryteriów wyboru grantobiorców jest warunkiem wyboru grantobiorców:

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 14,4 pkt. z 36 możliwych do uzyskania punktów.

 

 1. Miejsce udostępnienia LSR i wzorów dokumentów konkursowych (formularza wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu),

LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” oraz do wglądu w Biurze Zarządu Lokalnej Grupy Działania miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

 1. Kwota dostępna w ramach naboru wynosi:  93 789 zł.

 

 1. Informacja o wysokości zadania i/lub intensywności pomocy:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość zadania stanowi nie mniej niż 5 000,00 zł, max. 30 000 zł.

Uregulowania szczegółowe:

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach 1 zadania wynosi nie więcej niż 15 tyś zł.

 

Lp.

Beneficjent

Limit wsparcia

Inne limity

1.

Jednostki sektora finansów publicznych

Do 100 %

Bez limitu

2.

Beneficjenci inni niż przedsiębiorcy (konkursy grantowe)

Do 100 %

-Maksymalnie 30 tys. zł na 1 zadanie

- Do 100 tys. zł na cały okres

 

- dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych

- suma grantów udzielonych Jednostkom Sektora Finansów Publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt.

 

 1. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.

 

 1. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Inwestycje obejmujące podmioty działające w sferze sportu i rekreacji – 6 zadań. 

 

 1. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja w ramach projektu grantowego:do 31.12.2021 r.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

 1. Wniosek o powierzenie grantu (załącznik nr 6)
 2. RODO

Dokumenty związane z oceną operacji:

 1. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego
 2. Karta wstępnej weryfikacji wniosku (załącznik 2)
 3. Karta wstępnej oceny wniosku – Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego
 4. 6.Karta oceny zgodności zadania z LSR - Załącznik nr 4 do Procedura oceny  i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego
 5. Karta oceny zadania według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców  i kryteriów premiujących (załącznik nr 5a)
 6. Karta oceny zadania według kryteriów premiujących Grantobiorców (załącznik nr 5b)
 7. Karty weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
 9. Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”

 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 7)
 2. Załącznik nr 1 do umowy o powierzenie grantu
 3. Wniosek o rozliczenie grantu (załącznik nr 8)
 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania (załącznik nr 9).

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. (33) 874 41 72 lub   667  609 609 w godz. od 8.00 do 16.00.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7377661


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji