Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie o cenę

Sucha Beskidzka, 21.01.2019 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Organizacji cyklu specjalistycznych kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia specjalistów w zakresie pomocy w nowych cywilizacyjnych zagrożeniach.  Szkolenia skierowane będą do pracowników instytucji zajmujących się pomocą społeczną we współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych tj. psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, lekarzy, nauczycieli.
Przewidywany czas szkolenia to 10 dni po 8 godzin.
Liczba uczestników: 10 osób. 
Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72, 667-609-609
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 552-163-39-40


II. Opis przedmiotu zamówienia (zakresu obowiązków): 
Cykl kursów obejmować będzie min. tematykę tj.:

- Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetudiagnoza i pomoc psychologiczna.

- Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych

- Diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

- Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych- uzależnienie od Internetu, hazardu, objadanie się,

- Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

- Trening umiejętności wychowawczych

- Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży

- Kultura i historia a osobowość, czyli wpływ kultury, historii i dziedzictwa kulturowego na rozwój osobowości dzieci i młodzieży

- Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi

- Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży


•    Uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i Internetu diagnoza i pomoc psychologiczna, trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych, diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych- uzależnienie od internetu, hazardu, objadanie się,
•    Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, trening umiejętności wychowawczych, trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzieży, - Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi
Kultura i historia a osobowość, czyli wpływ kultury, historii i dziedzictwa kulturowego na rozwój osobowości dzieci i młodzieży, interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

III. Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin szkoleń zostanie ustalony z Zarządem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.


IV. Opis oferty
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
Oferta musi zawierać:
1.    Pełną nazwę oferenta,
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4.    Cenę oferty (brutto),
5.    Termin ważności oferty,
Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej przesłanej pocztą E-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 29.01.2019 r. do godziny 16.00.
3. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
5. W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny ofertowej - 100%.

VII. Dodatkowe informacje
1.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Renata Burdyl, Anna Tomczyk, Sabina Kachnic, Barbara Chowaniec – Dudzińska - /33/ 874-41-72, 667-609-609
2.    Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272154


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji