Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie o cenę

Sucha Beskidzka, 21.01.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Przeprowadzenie szkoleń dla grup defaworyzowanych w zakresie podnoszenia kompetencji grup defaworyzowanych ułatwiających im dostęp do rynku pracy skierowanych jest do grup defaworyzowanych określonych w LSR „Podbabiogórze” tj. kobiet 45+ oraz bezrobotnej młodzieży.
Liczba uczestników: 100 osób.
Liczba szkoleń: 4 sztuki.
Zakres szkolenia obejmuje:
-Podstawowe wiadomości o edytorze Word.
-Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem będzie użyczony uczestnikom szkoleń przez firmę prowadzącą szkolenie dla grup defaworyzowanych.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020.


I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72, 667-609-609
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 552-163-39-40


II. Opis przedmiotu zamówienia (zakresu obowiązków): 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla grup defaworyzowanych : kobiet 45+ oraz bezrobotnej młodzieży.
• Cykl szkoleń komputerowych dla grup defaworyzowanych: kobiet 45+ oraz bezrobotnej młodzieży. Przewidywalny czas szkolenia to 4 dni po 8 godzin. Liczba uczestników szkoleń 100 osób  (po 25 osób na 1 szkolenie)
• Podstawowe wiadomości o edytorze Word (podstawowe pojęcia, budowa głównego okna edytora w wersji 2010, operacje na dokumentach, drukowanie dokumentu, pliki – rozszerzenia, konwertowanie plików ze starszych wersji aplikacji); Edycja dokumentu (ustawienie widoku dokumentu, podstawowe zasady przy edycji dokumentu, operacje przy pracy z tekstem, czcionki, akapity); Szablony (sposoby tworzenia szablonów, modyfikacja szablonu); Style (korzystanie z gotowych stylów, modyfikacja stylów); Grafika (wstawianie grafiki, formatowanie obiektów graficznych); Tabele (sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli, dodawanie, usuwanie i łączenie: komórek, wierszy, kolumn, obramowanie i cieniowanie); Zarządzanie dokumentami (zabezpieczenia dokumentów hasłami, zastosowanie podsumowania w dokumentach)
• Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel (podstawowe informacje o paskach menu, budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego, nawigacja między skoroszytami, kolumny i wiersze, zaznaczanie komórek); Tworzenie i edycja danych (wprowadzanie danych w komórkach, kopiowanie i przemieszczanie danych, wstawianie wierszy i kolumn, zmiana i ukrywanie danych); Operacje na pliku (charakterystyka plików w MS Excel 2010, otwieranie i zapisywanie plików z innych wersji MS Excel); Wprowadzanie formuł w arkuszu (budowa formuły, odwoływanie się do innych komórek, podstawowe operatory w formułach, tworzenie formuł, przykłady zastosowania formuł, formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi, przykłady zastosowania formuł dla danych typu data i czas, zamiana formuł na wartości liczbowe); Odwołania w arkuszach (odwołania względne, odwołania bezwzględne, odwołania mieszane); Wprowadzanie funkcji (pojęcie funkcji, główne typy funkcji, zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania, funkcje matematyczne i statystyczne, inne przykłady funkcji); Formatowanie arkuszy (format wprowadzanych danych, obramowania i cieniowania, wyrównania, linie siatek, formatowanie warunkowe – przykłady); Wyszukiwanie danych (sortowanie danych, podstawowe zastosowanie autofiltra); Drukowanie (drukowanie arkuszy, rukowanie obszarów nieciągłych, podgląd podziału stron); Operacje na oknach arkusza (blokowanie komórek, podział okna); Zarządzanie arkuszami (zabezpieczenia zeszytów hasłami, zastosowanie podsumowania w zeszytach)
Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem będzie użyczony uczestnikom szkoleń przez firmę prowadzącą szkolenie dla grup defaworyzowanych.

III. Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin szkoleń zostanie ustalony z Zarządem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.
IV. Opis oferty
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
Oferta musi zawierać:
1.    Pełną nazwę oferenta,
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4.    Cenę oferty (brutto),
5.    Termin ważności oferty,
Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej przesłanej pocztą E-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 29.01.2019 r. do godziny 16.00.
3. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
5. W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny ofertowej - 100%.

VII. Dodatkowe informacje
1.    Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Renata Burdyl, Anna Tomczyk, Sabina Kachnic, Barbara Chowaniec – Dudzińska - /33/ 874-41-72, 667-609-609
2.    Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272197


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji