Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy:    przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR „Podbabiogórze” na lata 2014-2020 za okres 2016/2018 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja. Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72
              667-609-609
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 552-163-39-40


II. Parametry zapytania:
Przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR „Podbabiogórze” na lata 2014-2020 za okres 2016/2018 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja. Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW. Zakres przedmiotowy monitoringu i ewaluacji:
• Realizacja LSR: stopień realizacji celów i wskaźników, stopień realizacji wybranych operacji, wykorzystania budżetu, jakość stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur, oddziaływanie realizacji LSR na rozwój lokalny, bariery realizacji LSR, jakość procesu partycypacji;
• Funkcjonowanie partnerstwa LGD: jakość podejmowanych uchwał, skuteczność nadzoru nad biurem LGD, jakość reakcji na zmieniające się warunki, umiejętność współpracy i atmosfera pracy, skuteczność działań strategicznych, jakość współpracy regionalnej i ponadregionalnej, jakość relacji z otoczeniem i promocji;
• Działalność biura: efektywność pracy biura i organów LGD, ocena przebiegu konkursów, ocena sposobu przepływu informacji, ocena pracowników, efektywność promocji  i aktywizacji lokalnej społeczności, innowacyjność, proces rozwoju pracowników, efektywność animacji i doradztwa, ochrona danych osobowych, jakość procesu archiwizacji i monitoringu.
• przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego.


III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: usługa będzie realizowana przez oferenta
w terminie:
Wykonanie nastąpi do dnia 31.01.2019 r.

IV. Opis oferty
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
Oferta musi zawierać:
1.    Pełną nazwę oferenta,
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4.    Cenę oferty (brutto),
5.    Termin ważności oferty,
Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej przesłanej pocztą e-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 24.12.2018 r. do godziny 16.00.
3. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
5. W toku badań i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny.

VII. Dodatkowe informacje
1.    Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Renata Burdyl, Anna Tomczyk, Sabina Kachnic -/33/874-41-72, 667-609-609 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6118606


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji