Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

VIII Posiedzenie Rady

Serdecznie zapraszam na VIII/2018 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 06 listopad 2018 roku tj. wtorek  o godz. 13.00 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Urzędu Miasta,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, II piętro, pok. 39.
Tematem spotkania będzie ocena i wybór operacji grantowych, zgodnie z §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze" oraz Procedurą oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020 .
Porządek obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4.    Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
5.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/12/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
6.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/13/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
7.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/14/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
8.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/15/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
9.    Przedstawienie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie wyjaśnień do dokumentacji konkursowej dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach złożonych naborów tj.:
a)    Konkursu nr 6/2018 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
b)    Konkursu nr 7/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
10.    Przygotowanie stosownych wyjaśnień w zakresach wskazanym w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wymienionych w punkcie 9 niniejszego zaproszenia.
11.    Podjęcie Uchwał związanych z wyjaśnieniami do dokumentacji konkursowej w ramach naborów:
a)    Konkurs nr 6/2018 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
12.    Konkurs nr 7/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
13.    Zamknięcie obrad.
               
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pająk

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jeżeli podczas głosowania nad projektami, nie będzie obecnych połowy członków Rady z sektora społecznego i sektora gospodarczego oraz  podczas głosowania pojedyncza grupa interesu, będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji nie będzie można wybrać projektów do realizacji nawet, jeżeli Rada spotka się w trybie 30 minutowym.
W takim przypadku Rada będzie musiała spotkać się jeszcze raz. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo proszę o obecność wszystkich Członków Rady.
Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6118602


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji