Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

VIII Posiedzenie Rady

Serdecznie zapraszam na VIII/2018 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 06 listopad 2018 roku tj. wtorek  o godz. 13.00 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Urzędu Miasta,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, II piętro, pok. 39.
Tematem spotkania będzie ocena i wybór operacji grantowych, zgodnie z §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze" oraz Procedurą oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” na lata 2014-2020 .
Porządek obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.    Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4.    Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
5.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/12/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
6.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/13/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
7.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/14/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
8.    Przedstawienie wyniku naboru na projekty grantowe nr G/15/2018 oraz ocena wniosków i ustalenie kwoty wsparcia:
a)    Wstępna ocena wniosków złożonych,
b)    Ocena zgodności zadania z LSR,
c)    Ocena zadania według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców oraz kryteriów premiujących,
d)    Ustalenie kwoty wsparcia,
e)    Sporządzenie list grantobiorców,
f)    Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu zadania do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia,
g)    Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny zadania oraz wynikach wybrania/niewybrania zadania do realizacji.
9.    Przedstawienie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie wyjaśnień do dokumentacji konkursowej dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach złożonych naborów tj.:
a)    Konkursu nr 6/2018 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
b)    Konkursu nr 7/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
10.    Przygotowanie stosownych wyjaśnień w zakresach wskazanym w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wymienionych w punkcie 9 niniejszego zaproszenia.
11.    Podjęcie Uchwał związanych z wyjaśnieniami do dokumentacji konkursowej w ramach naborów:
a)    Konkurs nr 6/2018 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.
12.    Konkurs nr 7/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
13.    Zamknięcie obrad.
               
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pająk

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jeżeli podczas głosowania nad projektami, nie będzie obecnych połowy członków Rady z sektora społecznego i sektora gospodarczego oraz  podczas głosowania pojedyncza grupa interesu, będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji nie będzie można wybrać projektów do realizacji nawet, jeżeli Rada spotka się w trybie 30 minutowym.
W takim przypadku Rada będzie musiała spotkać się jeszcze raz. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo proszę o obecność wszystkich Członków Rady.
Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

4818678


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji