Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe

                                                                        Sucha Beskidzka, dnia  05.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie, dostawę oraz montaż 18 sztuk Kredensów Podbabiogórskich zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa            
Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72
              667-609-609
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 552-163-39-40

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 18 szt. Kredensów Podbabiogórskich.

Kredens ma zostać wykonany z drewna litego, bejcowanego w orientacyjnym odcieniu dąb średni/orzech średni, o wymiarach 205x150x38 cm, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (pobierz). Kredens ma posiadać wypalane napisy: Produkt Lokalny Podbabiogórza- w górnej części oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”- w dolnej części, wraz z logo LGD, co zostało przedstawione na wizualizacji.

 

Oferta zawiera cenę wykonania, dostawy oraz montażu Kredensu Podbabiogórskiego pod adresem wskazanym przez zamawiającego, na terenie powiatu suskiego.

III. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. na terenie 9 gmin wchodzących w skład obszaru działania LGD „Podbabiogórza”, tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów – gmina, Jordanów – miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce.


IV. Opis oferty
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
Oferta musi zawierać:
1.    Pełną nazwę oferenta,
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4.    Cenę oferty (brutto i netto) wykonania zamówienia,
5.    Termin ważności oferty,

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji  elektronicznej przesłanej pocztą e-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 12.06.2018 r. do godziny 16.00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

6. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 

VI. Ocena ofert:

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub  e-mailowo.

 

VIII. Dodatkowe informacje
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Renata Burdyl, Anna Kołodziejczyk, Sabina Kachnic, /33/ 874-41-72, 667-609-609
2. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

IX. Załączniki:

Wzór formularza ofertowego.

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy o Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczane na stronie internetowej LGD „Podbabiogórze”, celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5283693


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji