Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe

                                                                        Sucha Beskidzka, dnia  05.06.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie, dostawę oraz montaż 18 sztuk Kredensów Podbabiogórskich zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa            
Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72
              667-609-609
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 552-163-39-40

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 18 szt. Kredensów Podbabiogórskich.

Kredens ma zostać wykonany z drewna litego, bejcowanego w orientacyjnym odcieniu dąb średni/orzech średni, o wymiarach 205x150x38 cm, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (pobierz). Kredens ma posiadać wypalane napisy: Produkt Lokalny Podbabiogórza- w górnej części oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”- w dolnej części, wraz z logo LGD, co zostało przedstawione na wizualizacji.

 

Oferta zawiera cenę wykonania, dostawy oraz montażu Kredensu Podbabiogórskiego pod adresem wskazanym przez zamawiającego, na terenie powiatu suskiego.

III. Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. na terenie 9 gmin wchodzących w skład obszaru działania LGD „Podbabiogórza”, tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów – gmina, Jordanów – miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce.


IV. Opis oferty
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
Oferta musi zawierać:
1.    Pełną nazwę oferenta,
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4.    Cenę oferty (brutto i netto) wykonania zamówienia,
5.    Termin ważności oferty,

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji  elektronicznej przesłanej pocztą e-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 12.06.2018 r. do godziny 16.00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

6. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 

VI. Ocena ofert:

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub  e-mailowo.

 

VIII. Dodatkowe informacje
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Renata Burdyl, Anna Kołodziejczyk, Sabina Kachnic, /33/ 874-41-72, 667-609-609
2. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

IX. Załączniki:

Wzór formularza ofertowego.

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy o Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczane na stronie internetowej LGD „Podbabiogórze”, celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

4547122


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji