Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapytanie ofertowe mapa

Sucha Beskidzka, 16.05.2018 r.


Dotyczy:    Opracowania graficznego i wydruku mapy ilustrowanej kulinarnego szlaku utworzonego w ramach krajowego projektu współpracy pt. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA.

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72
              667-609-609
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 552-163-39-40

II. Parametry zapytania:
Proszę o wycenę opracowania graficznego i wydruku oraz dostawy mapy w ilości 4 000 sztuk.
Mapa ilustrowana kulinarnego szlaku utworzonego w ramach krajowego projektu współpracy pt. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA.
Mapa będzie przedstawiać:
Strona pierwsza: duża mapa szlaku lokalnych obiektów gastronomicznych na terenie czterech Lokalnych Grup Działania tj. LGD Żywiecki Raj, LGD Wadoviana, LGD „Podbabiogórze”, LGD Dolina Soły wraz z legendą w języku polskim. Mapa ilustrowana.
Strona druga: na stronie znajdować się będzie wykaz punktów szlaku lokalnego obiektów gastronomicznych wraz z legendą w języku polskim oraz okładka mapy.
Parametry mapy:
•    Nakład: 4 000 szt.
•    Format A3, składana
•    Ilość stron 2
•    Kolor 4+4
•    Papier 150 gr kreda B
•    Scalenie : Bigi 5/1
•    Umieszczenie logotypów zgodnie z księgą wizualizacji PROW


III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: usługa będzie realizowana przez oferenta w terminie:
    Lipiec / Wrzesień 2018 r.

IV. Opis oferty
Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.
Oferta musi zawierać:
1.    Pełną nazwę oferenta,
2.    Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
3.    Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
4.    Cenę oferty (brutto),
5.    Termin ważności oferty,
Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze” lub przesłać pocztą na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej przesłanej pocztą e-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30.05.2018 r. do godziny 16.00.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
5. Złożenie Oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny.

VII. Dodatkowe informacje
1.    Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Renata Burdyl, Anna Kołodziejczyk, Sabina Kachnic -/33/874-41-72, 667-609-609 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5283992


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji