Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Małe projekty

 UWAGA:
lub poniżej:

Prawidłowy opis faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej przedstawionego do refundacji powinien zawierać:

  • opis, iż wydatek jest współfinansowany z EFRROW w ramach działania "..." objętego PROW 2007-2013, z powołaniem na numer i datę umowy podpisanej z Samorządem Województwa,
  • Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji,
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu ………………………… zł,
  • Numer odrębnego konta na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty,
  • Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia w przypadku stosowania Ustawy PZP powołanie na artykuł, na podstawie którego przeprowadzono postępowanie.

Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz Kościelny lub z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki lub jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Należy zwrócić uwagę, iż ze względu na charakter dotacji jako bezzwrotnego przysporzenia dokonywanego z budżetu podmiotu publicznego, podlegającego szczególnym zasadom rozliczania, wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych – w przypadku udzielenia dotacji nie ma podstaw do żądania zwrotu dotacji w chwili wypłaty kwoty pomocy przez agencję płatniczą (ARiMR). W takiej sytuacji, aby nie wystąpiło podwójne finansowanie operacji, formę dotacji można przyjąć wyłącznie w odniesieniu do wysokości wkładu własnego beneficjenta. Natomiast w części refundowanej, finansowanie operacji może mięć formę pożyczki lub kredytu poręczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ORAZ INSTRUKCJE

Uwaga! Ostateczny termin składania wniosków o płatność w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla beneficjentów, których termin składania wniosków o płatność zgodnie z umową przyznania pomocy został określony do dnia 31 marzec 2015r.

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ORAZ INSTRUKCJE
Dokumenty obowiązujące od 5 maja 2014 roku, zaktualizowane 26 maja 2014 roku:
Wniosek o płatność/z8 - pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku/z8 - pobierz 
Załącznik nr 16 - pobierz 
Załącznik nr 21b - pobierz 
Załącznik nr 21d - pobierz 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz 

SPRAWOZDANIA
Dokumenty obowiązujące od dnia 26 listopada 2012 roku:
Sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych) - pobierz
Sprawozdanie z realizacji operacji (dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP) - pobierz
Instrukcja wypełniania sprawozdania - pobierz 
Ankieta monitorująca - pobierz
Instrukcja do ankiety monitorującej -  pobierz


Dokumenty obowiązujące od 15 maja 2013 roku do 4 maja 2014 roku:
UWAGA! W dniu 24.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.
Wniosek o płatność/z7 - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku/z7 (zaktualizowana 26 ma 2014 r.) - pobierz
Załącznik nr 16 - pobierz
Załącznik nr 21b - pobierz
Załącznik nr 21d - pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz 

Dokumenty obowiązujące od 1 sierpnia 2012 roku do 14 maja 2013 roku:
Aktualizacja z dn.13.02.2013 
Wniosek o płatność/z6 - pobierz

Aktualizacja z dn.17.12.2012 
Wniosek o płatność/z6 - pobierz 
  
Aktualizacja z dn. 5.11.2012 
     Wniosek o płatność/z6 - pobierz
     Instrukcja wypełniania wniosku/z6 - pobierz

Załącznik nr 16 - pobierz
Załącznik nr 21b - pobierz
Załącznik nr 21d - pobierz
Uwaga! od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego wniosku o płatność) dołączają wersję elektroniczną tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku.

Książka procedur - Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów (dla wniosków złożonych od 15 maja 2013 r.) - pobierz
Książka procedur - Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów (dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2012 roku)pobierz

Książka procedur - Obsługa wniosku o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów - pobierz                                                                                                           >> ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Informacja Turystyczna

 
 
 

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

975025


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji