Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

                   
Data publikacji: 04.07.2017 r.INFORMACJA NR 3/2017 LGD
O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD
z 04 lipca 2017 roku

 

1.    Wskazanie instytucji planującej realizację operacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą:
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) informuje, że planuje realizację operacji własnych w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

2.    Wskazanie zakresu tematycznego operacji:
A.    Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu P.III.3.1: Podejmowanie działań promocyjno – edukacyjnych związanych z innowacyjnością, ochroną środowiska i zmianami klimatu, Przedsięwzięciu P.I.2.1: Tworzenie sieci dystrybucji produktów lokalnych i ich certyfikacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 1 „wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” i z § 2 ust. 1 pkt 8 „promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy na finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570, z późn. zm.) – Rozporządzenie LSR.
B.    Zakres tematyczny realizuje LSR na lata 2014-2020 poprzez realizacje:
•    Celu ogólnego nr III: Aktywizacja mieszkańców do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym
•    Celu szczegółowego nr III.3: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatu
•    Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w wydarzeń promujących zmianę stylu życia na pro - eko
•    Przedsięwzięcie P.III.3.1: Podejmowanie działań promocyjno – edukacyjnych związanych z innowacyjnością, ochroną środowiska i zmianami klimatu
•    Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw proekologicznych i  społecznych – 9 sztuki

•    Celu ogólnego nr I: Włączanie społeczności lokalnej w poprawę jakości życia             i stanu dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza
•    Celu szczegółowego nr I.2: Wzmocnienie podbabiogórskiej marki i produktów lokalnych
•    Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby certyfikowanych przez LGD produktów                 (o 60%)
•    Przedsięwzięcie P.I.2.1: Tworzenie sieci dystrybucji produktów lokalnych i ich certyfikacja
•    Wskaźnik produktu: Liczba procesów certyfikacyjnych – 5 sztuk

C.    Realizacja operacji będzie obejmować:
Zadanie nr 1 polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 9 sztuk inicjatyw proekologicznych i  społecznych. Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną i informacyjną o przedsięwzięciu, zapewni materiały promocyjno - informacyjne, dokumentację zdjęciową.

Zadanie nr 2 polegać będzie na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 sztuk procesów certyfikacji. Grupą docelową będą przedsiębiorcy, mieszkańcy, turyści. W ramach operacji zamierza się przeprowadzić certyfikację produktów lokalnych Podbabiogórza, sporządzić inwentaryzację produktów lokalnych Podbabiogórza. Wykonawca przeprowadzi kampanię promocyjną i informacyjną o przedsięwzięciu, przeprowadzi nabór do certyfikacji, zapewni salę wraz z wyposażeniem do przeprowadzenie certyfikacji, zapewni wynagrodzenie dla komisji certyfikacyjnej, zapewni dokumentację zdjęciową i certyfikacyjną, zapewni statuetki, dyplomy lub certyfikaty potwierdzające nadanie certyfikatu.

3.    Wskazanie wysokości środków na realizację operacji:
Wysokość dostępnych środków w ramach operacji wynosi: 33 000 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000zł.

Uregulowania szczegółowe:
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 33 000 zł.
Intensywność wsparcia wynosi:
    Beneficjent    Limit wsparcia    Inne limity
1.    LGD jako beneficjent operacji własnej    Do 95%    •    Bez limitu


4.    Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.lgdpodbabiogorze.pl  oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  15 pkt. z 30 możliwych do uzyskania punktów.

5.    Informację o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:
I.    Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:
30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnych LGD, tj. do 03.08.2017 roku. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

II.    Sposób zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD:
1.    Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (zwanego dalej formularzem zgłoszenia), którego wzór stanowi Załącznik nr  1 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.
2.    Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.
3.    Formularz zgłoszenia składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji. Termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD.
4.    Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
5.    Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.
6.    Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wykonawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
7.    Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
8.    Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
9.    Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD z tym, że LGD zachowuje kopię dokumentu.
10.    Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.

6.    Kryteria weryfikacji zgłoszeń:
1.    Rada ocenia czy dany Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. Powyższej oceny LGD dokonuje poprzez weryfikację punktów kontrolnych od I do V określonych  w Załączniku nr 2 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2.    Ocena, o której mowa w pkt 1, poprzedzona jest złożeniem przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności. Oceny, o której mowa w pkt 1, dokonuje się na wspólnej dla wszystkich oceniających Karcie oceny Wykonawcy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.

7.    Informacja o wymaganych dokumentach:
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawnionych wnioskodawców realizacji operacji własnej LGD zawiera formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD.


8.    Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej:
Informację o miejscu udostępnienia dokumentów zawierających informacje na temat wyboru Wykonawcy, w tym formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej udostępniony jest na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” www.lgdpodbabiogorze.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” miejscowość: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka  (budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej, piętro II, pok. 39-42) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Załączniki do informacji:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD.
2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
3. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD.
4. Załącznik nr 2: Karta oceny Wykonawców.
5. Załącznik nr 3: Karty oceny zgodności operacji z LSR własnych LGD.
6. Załącznik nr 4: Karta oceny operacji własnych wg lokalnych kryteriów wyboru.
7. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9575835


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji