Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zestawienia rzeczowo - finansowe

1. Aktualne zestawienia rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji za rok 2016

2. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2017

3. Zestawienie rzeczowo - finansowe, operacja własna "Kredensy Podbabiogórskie"

4. Zestawienie rzeczowo - finansowe, operacja własna "Organizacja cyklu szkoleń dla grup defaworyzowanych ułatwiających im dostęp do rynku pracy oraz specjalistycznych kursów w zakresie pomocy w nowych zagrożeniach cywilizacyjnych"

5. Zestawienie rzeczowo - finansowe, operacja własna "Aktywizacja mieszkańców do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom środowiskowym poprzez podejmowanie działań proekologicznych oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji "Podbabiogórski Certyfikat Produktu Lokalnego" w celu wzmocnienia marki podbabiogórskich produktów lokalnych"

6. Zestawienie rzeczowo - finansowe, projekt współpracy „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA
7. Grant „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym Podbabiogórza”
8. Grant „Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację przedsięwzięć związanych ze sportem, rekreacją i kulturą”.
9. Grant „Działania związane z renowacją zabytków poprzez odrestaurowanie zabytkowych kościołów i kapliczek na terenie Podbabiogórza”

10 .Grant „Ochrona, promocja i ożywienie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów oraz imprez kulturowych promujących dziedzictwo Podbabiogórza”

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5029329


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji