Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez promowanie dywersyfikacji działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz łagodzenie skutków bezrobocia.


Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

    * usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
    * usług dla ludności;
    * drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
    * robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
    * usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
    * usług transportowych;
    * usług komunalnych;
    * przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
    * magazynowania lub przechowywania towarów;
    * wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
    * rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Beneficjent
Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt:

    * jest uzasadniony ekonomicznie;
    * spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają  zastosowanie do tego projektu;
    * jest realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie;
    * jest realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 100 tys. zł.


Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.


Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5029328


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji