Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Konferencja w Mikołajkach „PROJEKTY WSPÓŁPRACY – WYMIAR MIĘDZYREGIONALNY I MIĘDZYNARODOWY”

W dniach 12 – 15 października odbyła się w Mikołajkach konferencja, przygotowana z okazji rozpoczęcia wdrażania osi 4 Leader. Inicjatorem i organizatorem spotkania było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji zarządzającej, podmiotów wdrażających, agencji płatniczej, KSOW oraz reprezentanci lokalnych grup działania z innych krajów członkowskich.

Lokalna Grupa Działania  „Podbabiogórze” również wzięła udział w konferencji stanowiącej doskonałą okazję do zapoznania się z działaniem „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Oficjalnego otwarcia sesji plenarnej dokonał Podsekretarz Stanu MRiRW – Artur Ławniczak, przedstawiciel województwa warmińsko – mazurskiego. Zgromadzeni na spotkaniu mogli wysłuchać wykładu na temat „Podejścia Leader w Polsce prowadzonego przez Joannę Gierulską czy „Projekty współpracy w Polsce” kierowanego przez Beatę Krajewską. Podczas sesji plenarnej omówiono zasady realizacji projektów współpracy. Za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiono schemat dotyczący „Projektów współpracy w PROW 2007 – 2013”:
1. Przygotowanie projektu współpracy
2. Realizacja projektu współpracy
3. Koszty kwalifikowane projektu współpracy

Omówiono przygotowanie projektu współpracy, który musi się opierać na:
1. Zidentyfikowaniu pomysłu
2. Poszukiwaniu partnera
3. Przygotowaniu pierwszego spotkania
4. Przebiegu pierwszego spotkania
5. Dalszych krokach po pierwszym spotkaniu
6. Podpisaniu umowy partnerskiej

Kolejne zagadnienie dotyczyło „Wdrażania projektu współpracy” polegającego na stałym utrzymywaniu kontaktu z partnerem, który może przybierać formę cyklicznie organizowanych spotkań czy telekonferencji. Podczas wykładu przedstawiono także schemat koordynacji projektu, monitoring i ewaluację projektu współpracy.

Uczestnicy seminarium w składzie ok. 500 gości z kraju i z zagranicy mieli okazję posłuchać wykładu „Projekty współpracy w Unii” przedstawiciela Komisji Europejskiej DG AGRI G.1 – Pedro Brosei oraz „Projekty współpracy- narzędzie rozwoju obszarów wiejskich” zaprezentowanego przez przedstawiciela EN RD Contact Point Dieter Wagner, „Współpraca międzynarodowa w Krajach Sieci Obszarów Wiejskich – Katarzyna Laskowska, „Leader w województwie warmińsko – mazurskim” – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko – mazurskiego, Magdalena Wróblewska – Urbaniak. Na temat nieformalnych sieci Leader i ich znaczenia dla promocji podejścia Leader wypowiedział się Prezes ELARD – Panagiotis Patras.
Podczas seminarium uczestnicy mogli wziąć udział w następujących warsztatach tematycznych:
1. Przygotowanie projektu współpracy
(Analiza potrzeb, zasobów (SWOT), jakich potrzeb nie możemy zaspokoić sami na swoim terenie, czy chcemy się podzielić z innymi, poszukiwanie partnera- budowanie efektywnego projektu współpracy)
2. Marketing produktów lokalnych- prezentacja ciekawego projektu,
- określenie produktu, jego słabych i mocnych stron,
- budowa projektu współpracy wokół produktu lokalnego,
- sposoby promocji,
- organizacja targów,
- zagrożenia
3. Turystyka oparta o zasoby lokalne– prezentacja ciekawego projektu – spacer wśród drzew,
- turystyka oparta o walory przyrodniczo geograficzne,
- turystyka historyczno – kulturowa, dziedzictwo kulturowe,
4. Procedury wdrażania projektów współpracy w Unii Europejskiej – przygotowanie międzynarodowego projektu współpracy
- specyfika przygotowania międzynarodowego projektu współpracy w kontekście różnic w procedurach wdrażania projektów w różnych krajach wspólnoty
5. Networking- budowanie sieci współpracy, znaczenie wymiany informacji,
6. Przedsiębiorczość tradycyjna i innowacyjna w projektach współpracy
- przedsiębiorczość w projekcie współpracy- prezentacja projektu, inicjatywy,
- przedsiębiorczość oparta o dziedzictwo kulturowe,
-przedsiębiorczość oparta o innowacje na obszarach wiejskich – nowe spojrzenie na wieś, prezentacja idei.
Podsumowaniem spotkania była uroczysta kolacja, podczas której dokonano oceny konferencji i warsztatów oraz wręczenia zaświadczeń o odbytym szkoleniu.

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5725390


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji