Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

 Nabór 2009

Michał Gęsikowski - Poszerzenie oferty gospodarstwa agroturystycznego o dodatkowe atrakcje dla potencjalnych turystów 

Nabór II 2010

Józef Palarczyk - Tradycyjne wyroby budowlane z wykorzystaniem nowych technologii 
 Nabór II 2011

Józef Szpak - Tradycyjne wyroby tartaczne-trak szerokotaśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej

 Nabór I 2012

Leśko-Talaga Teresa - Modernizacja i zakup wyposażenia do pokoi gościnnych i najbliższego otoczenia domu

Tadeusz Błachut - Tradycyjne wyroby tartaczne – metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej
 Nabór II 2012

Józef Palarczyk - Wykorzystanie nowych technik przeładunku tarcicy

Nabór I 2013

Piotr Stramek - Tradycyjne wyroby tartaczne – trak taśmowy metodą na zwiększenie dochodów z działalności pozarolniczej

Agata Renata Seroczyńska - Modernizacja i zakup wyposażenia pomieszczeń dla gości i placu dla rekreacji

Nabór II 2013

Józef Palarczyk - Rozwój usług w budownictwie tradycyjnym

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Nabór II 2011


Andrzej Jan Sułocha - Nowe technologie w budownictwie tradycyjnym

Nabór II 2012

Tadeusz Sułocha - Tradycyjne budownictwo z nowoczesnym parkiem maszynowym
Nabór I 2013

Stanisław Kordel - Nowe technologie w produkcji, budownictwie tradycyjnym
Nabór II 2013

Paweł Strączek - Zakup frezarki CNC do obróbki drewna, metalu, kamienia

Nabór III 2014

Rafał Piotr Trączyk - Nowoczesność i tradycja w budownictwie

Firma Eurodrew  s.c. Jan Mazur, Józef Mazur - Usprawnienie procesu produkcji wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich dla tradycyjnego budownictwa

Tadeusz Sułocha - Tradycyjne budownictwo z nowoczesnym parkiem maszynowym

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 Nabór 2009

Gmina Zawoja "Odnowa wsi poprzez budowę infrastruktury sportowej i turystycznej - Skate Park w Zawoi Centrum"

Gmina Budzów "Odnowa Centrum Wsi Budzów"

Gmina Jordanów "Odnowa Centrum Wsi Wysoka"
 Nabór 2010

Gmina Bystra-Sidzina "Odnowa Centrum wsi Sidzina"

Gmina Maków Podhalański "Remont Świetlic Wiejskich w Grzechyni i Żarnówce oraz utworzenie nowej świetlicy w Juszczynie poprzez wykończenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku"
Gmina Stryszawa "Rozbudowa i modernizacja zaplecza sportowego obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie"

Gmina Zembrzyce "Odnowa Centrum Wsi Zembrzyce poprzez przebudowę i zagospodarowanie plantów wraz z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi"

 Nabór 2011

Gmina Budzów "Modernizacja chodnika w centrum wsi Palcza"

Gmina Zawoja "Remont obiektu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Skawicy (świetlica)"
Gmina Zawoja "Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne Zawoi, modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych, budowa parkingu i odnowa kapliczki „Zbójnickiej” w Zawoi"
Gmina Bystra - Sidzina "Odnowa Centrum Wsi Bystra"


Maków Podhalański "Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej Białka Gronie i Grzechynia"

Gmina Gmina Maków Podhalański "Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Juszczyn-Skawica Rotnia, Juszczyn Kachnówka – Stadion LKS Naroże"

Gmina Stryszawa "Budowa boiska do piłki ręcznej i kortu do tenisa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stryszawie"

Gmina Stryszawa "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie Gminy Stryszawa"

Gmina Zembrzyce "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zembrzyce"

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Sidzinie "Remont chodnika wokół Kościoła P. W. Św. Mikołaja"

Nabór 2012

Gmina Budzów "Budowa chodnika dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jachówka"

Gmina Jordanów "Budowa chodnika w miejscowości Naprawa"

Gmina Jordanów "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Osielec"

 Nabór I - 2013

Gmina Jordanów "Budowa chodnika w miejscowości Toporzysko"

Gmina Maków Podhalański "Budowa chodnika w Juszczynie przy drodze powiatowej Juszczyn-Skawica Rotnia w km od 0+520 do 1+ 155 km wraz z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej. Etap drugi"
Gmina Bystra - Sidzina "Budowa placu zabaw w Sidzinie

Gmina Stryszawa „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz ze skocznią do skoku w dal przy Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie” 

 Nabór II - 2013

Gmina Zawoja "Budowa ogólnodostępnego monitorowanego placu zabaw dla dzieci i młodzieży jako miejsca rekreacji na terenie wsi Zawoja"

 Nabór I - 2014

Gmina Zembrzyce "Budowa parkingu w miejscowości Tarnawa Dolna wraz ze zjazdem publicznym z DP nr 1702 K oraz kanalizacją deszczową oraz nasypem umocnionym i nieumocnionym"
Nabór II - 2014

Gmina Bystra Sidzina "Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej nr 467 w centrum miejscowości Bystra"

Gmina Jordanów "Odnowa centrum wsi Wysoka poprzez budowę parkingu oraz zakup kompletów biesiadnych oraz namiotów"

Gmina Maków Podhalański "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie działek gminnych w Grzechyni Gmina Maków Podhalański"

Gmina Zawoja "Modernizacja ogólnodostępnego monitorowanego placu zabaw dla dzieci i młodzieży jako miejsca rekreacji na terenie wsi Skawica"

MAŁE PROJEKTY

  Nabór 2009

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów -  „Budzowska nutka” mekką miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów – zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego „Budzowska Nutka"
Babiogórskie Centrum Kultury, Promocji  i Turystyki w Zawoi - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów i instrumentów regionalnych oraz naukę gry, śpiewu i tańca regionalnego
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Utworzenie kapeli ludowej poprzez prowadzenie warsztatów muzyki ludowej oraz wyposażenie jej w instrumenty i stroje regionalne

Gminny Ośrodek Kultury Jordanów - Festiwal Pieśni Maryjnych – AVE MARYJA

Gmina Budzów - Dom wiejski w Bieńkówce ostoją kultury i sportu mieszkańców wsi - roboty remontowe pomieszczeń pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno – sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce
Gmina Maków Podhalański - Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty zajęć świetlicowych prowadzonych na terenie Gminy Maków Podhalański z wykorzystaniem zakupionego sprzętu audiowizualnego, nagłośnieniowego i sprzętu świetlicowego
Gmina Maków Podhalański - Rozwój uzdolnień muzycznych i tanecznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Maków Podhalański

Gmina Maków Podhalański - Remont elewacji zewnętrznej budynku figurującego w ewidencji zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie położonego w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11

Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce - Świetlica społeczno – kulturalno – edukacyjna naszym drugim domem – remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kojszówce, organizacja warsztatów muzycznych oraz teatralnych, nauka gry na instrumentach.
Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu - Warsztaty na instrumentach dętych sposobem na kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

Ochotnicza Straż Pożarna Sidzina - Podnoszenie  świadomości  młodzieży i rozwijanie aktywności społecznej poprzez warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży -  sposobem na kultywowanie 120 letniej  tradycji orkiestry dętej OSP Sidzina"

Ochotnicza Straż Pożarna w Kukowie - Warsztaty kucharskie – jako metoda podnoszenia świadomości społeczności lokalnej poprzez organizację szkoleń warsztatowych dla podmiotów z obszaru objętego przez LSR

Stowarzyszenie "Tradycja i Natura" - Organizacja imprez i warsztatów, sposobem na rozwijanie aktywności społecznej, twórczości kulturalnej i promocji lokalnego dziedzictwa

Janina Totoś - Poznajemy tradycyjny zawód pszczelarza poprzez warsztaty

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Źródło - Odznaka turystyczna "Konno przez Podbabiogórze"

Klub Sportowy Bór - Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystyki konnej w regionie Podbabiogórza

Klub Sportowy Bór - Rozbudowa i oznakowanie Podbabiogórskiego Ekomuzeum

 Nabór 2010

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów -„Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy” ostoją lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów – zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Palczy.
Miejska Biblioteka Publiczna - „Promocja Twórców Ludowych z terenu  „Podbabiogórza”  w Makowie Podhalańskim poprzez prezentacje na stoiskach wystawienniczych”

Gmina Zembrzyce - Utworzenie nowoczesnego centrum kulturalno-rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających gminę. Budowa sceny do występów artystycznych z zadaszeniem w Zembrzycach na terenie boiska sportowego.
Gmina Budzów - Świetlica młodzieżowa (wiejska) w Budzowie miejscem kultury i sportu – wyposażenie w sprzęt rekreacyjno-sportowy świetlicy młodzieżowej w Budzowie.

Schronisko PTTK Na Hali Krupowej - „Rozwój turystyki i rekreacji oraz podniesienie jakości życia społeczności w Gminie Bystra-Sidzina i Gminie Zawoja poprzez wyposażenie Schroniska w rakiety śnieżne i opracowanie i budowę mapy Panorama Tatr”

"Zabielanka" Barbara Piaseczny - „Kolorowe drewno”- jak powstaje zabawka drewniana, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz „kącik regionalny”

Ochotnicza Straż Pożarna Łętownia - "Warsztaty na instrumentach zakup instrumentów, strojów oraz książeczek i torebek dla orkiestry OSP Łętownia

Orkiestra Dęta RYTM - „W RYTMIE pokoleń….” Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej – zakup strojów wyjściowych dla orkiestry dętej RYTM.

Klub Sportowy Bór - Promocja Ekomuzeum Babia Góra poprzez wprowadzenie i popularyzację Odznaki Turystycznej Ekomuzeum oraz warsztaty dla opiekunów ekomuzealnych

Stowarzyszenie Kawaleria - Zakup wyposażenia i umundurowania dla Szwadronu Kawalerii Ochotniczej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce - "OSP w Kojszówce- strażnicą dziedzictwa regionalnego- Święto Wsi".

 Nabór 2011

Gmina Budzów - Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjno-sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce

Gmina Budzów - Promocja dziedzictwa kulturowego i zdrowego trybu życia podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie Budzów poprzez zakup trybuny 4 rzędowej
Gmina Bystra - Sidzina - Zakup przenośnej sceny sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej

Gmina Bystra-Sidzina - Wydanie albumu z okazji 450-lecia lokacji wsi Sidzina, jako sposób na promocję i utrwalenie lokalnego dziedzictwa 

Gmina Zembrzyce - „Budowa boiska do koszykówki przy Zespole Szkół w m. Zembrzyce"

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Rozwój Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa poprzez wyposażenie jej w instrumenty, stroje galowe oraz przeprowadzone warsztaty muzyczne

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów - "Warsztaty muzyki regionalnej i zakup instrumentów"

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów - "Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Jachówce"

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi - Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w Zawoi poprzez organizowanie warsztatów ceramicznych, haftu oraz malowania na szkle opartych na motywach roślinnych w sztuce ludowej Górali Babiogórskich
OSP Naprawa - Zakup instrumentów dla orkiestry przy OSP Naprawa w celu przeprowadzenia warsztatów muzycznych

Orkiestra Dęta RYTM - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów 

KGW Nasza Skawica - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych i instrumentów oraz naukę śpiewu

Stowarzyszenie KGW "MARCOWIANKI" - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych i szafy dla Stowarzyszenia KGW  "MARCOWIANKI"
Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bór" – OPP - Zakup sprzętu dla sekcji jeździeckiej

LKS Strzelec - „Dzieci z Budzowszczyzny do kadry narodowej” – podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez organizację warsztatów i zakup sprzętu sportowego.

Fundacja Lutnia Staropolska - Nasze kulturalne dziedzictwo - warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Nabór 2012

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów - "Przenośna scena sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej"

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Promocja Gminy Stryszawa podczas organizacji imprezy sportowo-kulturalnej "Dni Lachowic"

Babiogórskie Centrum Kultury, Promocji  i Turystyki w Zawoi - "Flish Aj!"-promocja i organizacja aktywnego trybu życia poprzez realizację cyklu działań poświęconych fotografii adventure sports.
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - Promocja kultury w Gminie Zembrzyce poprzez zakup stołów biesiadnych służących do obsługi cyklicznych imprez gminnych

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie  - Zakup modułów do hali namiotowej sposobem na rozwój lokalnej twórczości kulturalnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Festiwal Pieśni Maryjnych AVE MARYJA - nowe oblicze tradycji

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Warsztaty regionalne pn. "Kluski za rogolką"

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Fotki pstrykamy - piękno naszej ziemi odkrywamy. Warsztaty fotograficzne dla animatorów fotografii w Gminie Jordanów.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - "W zdrowym ciele - zdrowy duch" - wyposażenie i modernizacja świetlicy rekreacyjno-sportowej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie
Gminny Ośrodek w Stryszawie Stworzenie parku drewnianej zabawki ludowej oraz zakup eksponatów do istniejącej wystawy zabawek i ich oświetlenie.

Miejska Biblioteka Publiczna  - Utworzenie letniej czytelni i w Makowie Podhalańskim    skweru czytelniczo - rekreacyjnego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim
Miejska Biblioteka Publiczna  - Wymiana okien

Skansen w Sidzinie -Muzeum Kultury Ludowej Warsztaty - spotkanie z rękodziełem "Piękno ginące a użyteczne"

Gmina Budzów - "Podnoszenie jakości życia społeczności Gminy Budzów poprzez zakup sprzętu służącego promocji dziedzictwa kulturowego."

Gmina Bystra-Sidzina - Zebranie legend i podań Bystrej i Sidziny oraz wydanie publikacji, jako sposób na zachowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru okołobabiogórskiego na przykładzie wsi Bystra i Sidzina
Gmina Jordanów - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Izby Regionalnej w Łętowni

Gmina Maków Podhalański - Zagospodarowanie terenu wokół "Estrady Makowskiej" przy OSP Maków Podhalański

Gmina Stryszawa - "Wirtualny spacer po Gminie Stryszawa" - multimedialna prezentacja gminnego dziedzictwa krajobrazowego, przyrodniczego i kulturalnego

Gmina Stryszawa - Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Stryszawie

Gmina Zawoja - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skawicy

Powiat suski - Opracowanie i wydanie materiałów promujących Podbabiogórze

Orkiestra Dęta RYTM - Wydanie publikacji pn. W RYTMIE pokoleń... Rys historyczny Orkiestry Dętej RYTM Zembrzyce

Schronisko PTTK na Hali Krupowej- „Rozwój turystyki na obszarze objętym LSR poprzez wyposażenia Schroniska PTTK na Hali Krupowej”

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia  -  „Rozwój turystyki górskiej w ramach lokalnego klubu trekkingowego GREEN TRAVELLER

Bractwo Zbójników Spod Babiej Góry - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów regionalnych - rewitalizacja męskiego stroju babiogórskiego.

Dom Wypoczynkowo -Kolonijny "Wiktoria" Hujda Władysław - Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia w Domu Wypoczynkowo-Kolonijnym "Wiktoria"

Ludowy Klub Sportowy "Garbarz" - Podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez otwarte warsztaty sportowo – treningowe  sposobem na kultywowanie długoletniej tradycji LKS "Garbarz" Zembrzyce.
Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" w Budzowie - "3xT"-Trening,Teoria,Technika=Sukces-podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez organizację warsztatów i zakup sprzętu.
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej - Ochotnicza Straż Pożarna w Kultywowanie miejscowych Bystrej tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Bystrej
Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie - Warsztaty kucharskie -Kurowie promowanie potraw związanych z obszarem Podbabiogórza

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku - Zakup instrumentów dla orkiestry Toporzysku przy OSP Toporzysko

ORKIESTRA DĘTA "RYTM" - Organizacja warsztatów ZEMBRZYCE muzycznych z nauką gry na instrumentach dętych

RATMED Paweł Migas - Przeprowadzanie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców gminy Jordanów

Stowarzyszenie Kawaleria - Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalno-historycznego poprzez zakup wyposażenia dla ochotniczej kawalerii

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju "Źródło" - Podbabiogórskie Ekomuzeum 2 -opracowanie, wydanie i rozprowadzenie przewodników i map turystycznych oraz pocztówek promocyjnych
Stowarzyszenie "Koło Gospodyń w Białce" - Warsztaty kulinarne dla mieszkańców obszaru LGD "Podbabiogórze"

Stowarzyszenie "Tradycja i Natura" w Bystrej - Sidzinie - "Poznajemy nasza miejscowość - Dzieje wsi Bystra " - kultywowanie miejscowych tradycji, zwyczajów i obrzędów

Nabór I 2013


Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Warsztaty muzyki regionalnej – nauka gry na skrzypcach

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Remont pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej znajdujących się przy Filii Bibliotecznej w Jachówce

Gmina Budzów - Rozwój aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży Gminy Budzów poprzez utworzenie amatorskich sekcji sportowych, organizację warsztatów sportowych oraz turnieju o puchar Wójta Gminy Budzów
Gmina Maków Podhalański - Renowacja kamiennej figurki Matki Bożej, ław betonowych oraz fontanny na Rynku w Makowie Podhalańskim

Gmina Zawoja - Promocja Gminy Zawoja poprzez wykonanie wirtualnego turystycznego portalu mapowego „Babiogórski trakt”

Gmina Zembrzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Tarnawa Dolna

Gmina Zembrzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Marcówka

Gmina Zembrzyce - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Zembrzyce

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - „Promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Zembrzyce poprzez zakup hali namiotowej do obsługi cyklicznych imprez gminnych”
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - „Promocja Gminy Zembrzyce poprzez wydanie folderu turystycznego”

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie - Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych związanych z obchodami jubileuszu  450-lecia lokacji wsi Sidzina „Symfonia folkloru zaklęta w starym dębie”
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych w Gminie Jordanów

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Remont świetlicy w budynku GOKSiP w Jordanowie – filia Osielec

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Festiwal Pieśni Maryjnych AVE MARYJA

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Perła 2013 – Gminny konkurs talentów i promocja jego laureatów

Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Wzrost kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo- treningowe w LKS Naroże Juszczyn

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Remont pomieszczeń Izby Regionalnej oraz wymiana rynien dachowych i spustów w budynku wpisanym do rejestru zabytków w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24
Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce - Ocalić od zapomnienia – rewitalizacja Izby Regionalnej w Kojszówce oraz rozwój tradycji muzycznych wśród młodych mieszkańców wsi

Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu - Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy wiejskiej OSP w Osielcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie - Zakup instrumentów i modernizacja świetlicy OSP w Sidzinie

Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce - Wyposażenie Świetlicy  Muzycznej w Zembrzycach prowadzonej przez Orkiestrę Dętą Rytm Zembrzyce

Skansen  w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej - Impreza „Czar smaków i czasów minionych”

Solution Mirosław Trybała - Utworzenie pola paintballowego na terenie LGD „Podbabiogórze”, zakup sprzętu paintbalowego i organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych w formie gry paintballowej dla młodzieży
Nabór II 2013

Gmina Budzów - Zakup zadaszenia sceny

Gmina Bystra-Sidzina - Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Bystra-Sidzina poprzez wykonanie tablic informacyjnych na granicach przydrożnych gminy tzw. Witaczy

Gmina Jordanów - Modernizacja odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu wokół Izby Regionalnej w Łętowni

Gmina Maków Podhalański - Budowa boiska do tenisa ziemnego na terenie działki gminnej w Makowie Podhalańskim

Gmina Maków Podhalański - Zakup mobilnej sceny promocyjno-widowiskowej

Gmina Stryszawa - Remont połączony z modernizacją sali widowiskowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lachowicach

Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie - Rozwijanie aktywności społecznej poprzez warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży- sposobem na kultywowanie tradycji muzycznych
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Promocja Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej-organizacja imprezy „Jarmark Twórczości Regionalnej” oraz zakup namiotów szybkorozkładalnych
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Kultywowanie tradycji gminy Stryszawa poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych oraz spotkań z twórcami drewnianych zabawek ludowych
Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Zakup przenośnej, modułowej sceny sposobem na rozwój i promocję lokalnej twórczości artystycznej

Elżbieta Kozina - Budowa i zakup małej infrastruktury turystycznej w gospodarstwie agroturystycznym KOZINÓWKA

Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Śladami Justyny Kowalczyk, czyli od młodzika do mistrza, poprzez warsztaty narciarstwa biegowego w LKS Naroże Juszczyn

LKS  „STRZELEC” w Budzowie - Podniesienie kompetencji sportowych i społecznych poprzez organizację warsztatów i turnieju piłkarskiego

Ludowy Klub Sportowy „Garbarz” - „Jestem aktywny-warsztaty sportowo-treningowe piłki nożnej”

Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni - Warsztaty, nawiązanie współpracy z okolicznymi orkiestrami oraz zakup strojów i wyposażenie sposobem na kultywowanie 90 letnich tradycji muzycznych Orkiestry OSP w Łętowni
Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie - Utworzenie centrum aktywności młodzieży przy OSP w Naprawie poprzez modernizację pomieszczenia, zakup umundurowania galowego i akcesoriów muzycznych, organizację zajęć warsztatowych i pikniku rodzinnego 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie - Remont i modernizacja dużęj Sali OSP w Sidzinie sposobem na rozwój działalności artystyczno-kulturalnej gminy Bystra-Sidzina

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku - ”Z muzyką w świat” Kultywowanie tradycji poprzez zakup instrumentów i mundurów oraz poprawa jakości życia przez organizację warsztatów muzyki i musztry paradnej dla dzieci i młodzieży
Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce - Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach dętych poprzez organizację warsztatów muzycznych

Orkiestra  Dęta „Sygnał” w Budzowie - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej „SYGNAŁ” w Budzowie

Rzymskokatolicka parafia św. Marcina - Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów dla parafialnego zespołu regionalnego 

Barbara Trzebuniak - Powiększenie przestrzeni wystawienniczej oraz wyposażenie Galerii na Ucieche w Zawoi w niezbędny sprzęt umożliwiający organizację wystaw, wernisaży, warsztatów i spotkań z twórcami
Zamkor P. Sagnowski i Wspólnicy Spółka Jawna - Budowa wiaty grillowej wraz z wyposażeniem na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego Groń w Stryszawie. Wyposażenie recepcji Ośrodka Groń
Nabór III 2013

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Warsztaty kulinarne z zakresu pieczenia i gotowania potraw regionalnych

Gmina Budzów - Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej

Orkiestra Dęta „RYTM” Zembrzyce - Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wydanie płyty muzycznej z utworami wykonanymi przez Orkiestrę Dętą RYTM Zembrzyce

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy - Organizacja imprezy kulturalnej pt. „Chodziłem tam po górach” Podbabiogórze pamięta i dziękuje oraz przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych: pocztówek, broszur, reportażu filmowego i fotograficznego o obszarze LGD
Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach - Renowacja sklepienia nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, Prowincja Krakowska - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej im. Ks. Trzopińskiego
Nabór I 2014

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie - Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony wsi Wysoka przez organizację uroczystości patriotycznych na cmentarzu wojennym wraz z wydaniem książki "Ziemia Jordanowska w latach wojny i okupacji 1939-1945"
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Doposażenie Izby Regionalnej w Makowie Podhalańskim w gabloty i antyramy oraz promocyjne zakładki do książek

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów - Podnoszenie jakości życia mieszkańców na terenie wiejskim LGD - przeprowadzenie cyklu warsztatów, szkoleń, zajęć praktycznych


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5029320


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji