Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza dnia 16.09.2009 r. konkurs na stanowiska: Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze", Specjalistów ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Księgowego.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania              Sucha Beskidzka dn. 16.09.2009r
„Podbabiogórze”                                                            (miejsce i data)
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Tel/Fax: /33/ 874-41-72
667-609-609
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.lgdpodbabiogorze.pl


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza dnia 16.09.2009 r. konkurs na stanowiska: Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze", Specjalistów ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Księgowego.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • są obywatelami polskimi,

 • posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,

 • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 • nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

    1.Stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze"


Wymiar czasu pracy: pełny etat


Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności:

 • podział zadań przy realizacji projektu,

 • nadzór nad przebiegiem projektu we wszystkich fazach jego realizacji,

 • ustalanie harmonogramu realizacji działań,

 • rekomendowanie zawarcia umów (zgodnie z budżetem) z wykonawcami poszczególnych zadań,

 • dbanie o terminowość przekazywanych sprawozdań do Instytucji Wdrażającej i przepływ
 • informacji pomiędzy Zarządem LGD, Organem Decyzyjnym, a Biurem LGD
 • nadzorowanie wydatków i przepływów finansowych,
 • organizowanie spotkań z partnerami projektu,
 • przygotowanie harmonogramów pracy dla personelu LGD,
 • Dyrektor ponosi odpowiedzialność za sprawność i realizację wszelkich prac wykonywanych przez podległych mu pracowników.


Wymagania formalne/ umiejętności konieczne do ubiegania się o dane stanowisko; 

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,


Wymagania formalne/ umiejętności pożądane do ubiegania się o dane stanowisko;

 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

 • znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych,

 • aktywne uczestnictwo w I schemacie Leader lub II schemacie Leader,

 • uczestnictwo w programach z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur,

 • sprawne zarządzanie informacją,

 • prawo jazdy Kat „B”,

 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,

 • umiejętność sprawnej komunikacji.


       2. Stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 2 x 1 pełny etat


Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności:

 • prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektu,

 • prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu,

 • praca z potencjalnymi beneficjentami,

 • przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR,

 • prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związane z realizacją projektu,

 • składanie sprawozdań dyrektorowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań,

 • ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kompletność dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z realizacją projektu,

 • obowiązek natychmiastowej reakcji i powiadamiania bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu lub jego zagrożeniach.


 Wymagania formalne/ umiejętności konieczne do ubiegania się o dane stanowisko;

 • wykształcenie wyższe lub średnie,

 • doświadczenie na stanowisku związanym z przygotowaniem, realizacją wniosków finansowanych z funduszy UE,

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi aktywne uczestnictwo w I lub II Schemacie Leader,

 • udokumentowana wiedza z zakresu obszarów wiejskich PROW 2007-2013.


Wymagania formalne/ umiejętności pożądane do ubiegania się o dane stanowisko;

 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

 • znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych,

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur projektowych,

 • umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,

 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,

 • umiejętność sprawnej komunikacji,

 • prawo jazdy Kat „B”.


      3.Stanowisko: Księgowy


Wymiar czasu pracy: ½ etat


Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności:

 • prowadzenie księgowości projektu, zgodnie z planowanym budżetem, wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawą o księgowości,

 • bieżące nadzorowanie wydatków i kosztów realizacji poszczególnych działań projektu,

 • zgłaszanie do Dyrektora Biura i Zarządu LGD wszelkich zauważonych wątpliwości lub zagrożeń dla realizacji merytorycznej i organizacyjnej, a w szczególności finansowej projektu,

 • prowadzenie bieżącej analizy stanu wydatków związanych z projektem,

 • merytoryczna i księgowa zasadność dokonywania wszelkiego rodzaju wpłat i ich zgodność z budżetem projektu,

 • rozliczenia poszczególnych pozycji budżetowych projektu,

 • odpowiedzialność za poprawność rozliczeń z budżetem, wewnętrzną zgodność z przepisami o księgowości w organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego. Księgowy ponosi również odpowiedzialność za nie przekroczenie budżetu projektu, stan rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i niedopuszczenie do zaległości w stosunku do świadczeniobiorców (czynsze, wypłaty dla personelu, media itp.)


 Wymagania formalne/ umiejętności konieczne do ubiegania się o dane stanowisko;

 • wykształcenie średnie ekonomiczne potwierdzone 5 letnim stażem pracy w księgowości lub wyższe ekonomiczne,

 • doświadczenie na stanowisku księgowego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia księgowości i finansowego rozliczania projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

 • doświadczenie w dziale personalnym lub kadrowo – płacowym,

 • znajomość Ustawy o Finansach Publicznych, Ustawy o Rachunkowości, Prawa Pracy.


Wymagania formalne/ umiejętności pożądane do ubiegania się o dane stanowisko;

 • znajomość obsługi komputera, w tym szczególnie programów księgowych,

 • praktyka w finansowym rozliczaniu wniosków,

 • umiejętność pracy za pomogą generatora wniosków o płatność ,

 • doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości.Wymagane dokumenty dla wszystkich kandydatów:

  • CV i list motywacyjny (winny być opatrzone klauzulą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

  • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

  • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" (pok. 25/2 parter) budynek Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej lub pocztą na adres:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

ul. Kościelna 5B

34-200 Sucha Beskidzka

z dopiskiem: „Konkurs” w terminie do dnia 29.09.2009 roku do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Zarządu LGD po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicach ogłoszeniowych Urzędów Gmin objętych działaniem LGD „Podbabiogórze” (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce), tablicy ogłoszeniowej Powiatowego Urzędu Pracy oraz stronie internetowej LGD – www.lgdpodbabiogorze.pl.Informacji dotyczącej konkursu udzielają: Prezes Stowarzyszenia pod nr tel. /33/ 874-01-35 lub 887-505-053 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także Biuro Zarządu Stowarzyszenia pod nr tel. /33/ 874-41-72 lub 667-609-609 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">podbabiogóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Ogłoszenie do pobrania [kliknij tutaj]


Prezes Stowarzyszenia


Danuta Kawa

 

 

 

 

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225993


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji