Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Promocja Gminy Zawoja poprzez wykonanie wirtualnego turystycznego portalu mapowego „Babiogórski trakt”

Beneficjent:

Gmina Zawoja


Tytuł:

Promocja Gminy Zawoja poprzez wykonanie wirtualnego turystycznego portalu mapowego „Babiogórski trakt”.


Cel operacji:
Celem operacji jest  promocja gminy poprzez wykonanie wirtualnego turystycznego portalu mapowego  oraz utworzenie  bazy informacji turystycznej na tym portalu  związanej tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR zwłaszcza w obszarze rozbudowy sieci informacji dotyczącej infrastruktury turystycznej gminy.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach projektu wykonano  wirtualny turystyczny portal  mapowy „Babiogórski Trakt”. Zawiera on umieszczone na zewnętrznym serwerze nowoczesne mapy w wersji cyfrowej. Warstwy map są bardzo zróżnicowane. Portal mapowy będzie udostępniony nieodpłatnie.

Grupami docelowymi projektu są mieszkańcy gminy i regionu. Realizacja projektu pozwala usystematyzować wiedzę mieszkańców na temat atrakcji turystycznych oraz walorów kulturowych, przybliżyć kulturę, historię. Odwiedzający region turyści mają możliwość szybkiego dotarcia o informacji na temat bazy noclegowo - gastronomicznej, atrakcji turystycznych, poprzez łatwe korzystanie z jednego spójnego źródła informacji.

W ramach projektu wykonano:

- Warstwa mapy turystycznej w formacie rastrowym, zawiera dokładne położenie obiektów oraz informację opisową i topograficzną, gdzie jest uwidoczniona:

• infrastruktura turystyczno – sportowa - boiska, place zabaw, ośrodki rekreacyjno – sportowe,

• baza noclegowa i gastronomiczna ,

• obszary chronione w tym: Park Narodowy, Obszar Natura 2000,

- warstwa gminnej ewidencji zabytków,

- warstwa wektorowa szlaków turystycznych,

- warstwa komunikacyjna - np. przystanki autobusowe,

- wersja logowana (Mieszkańcy - Urząd Gminy),

- aplikacja do prowadzenia ewidencji punktów POI ,

- umieszczenie pakietu zdjęć statycznych, a także wykonanie i umieszczenie na portalu 20 zdjęć panoramicznych Gminy Zawoja tzw. 1 „Spacer wirtualny”.

- ortofotomapa, działki z formatu swde, 5 wybranych warstw TBD (np. drogi, kolej, budynki, adresy, cieki wodne), PRNG - graficzna i opisowa warstwa gminy, miejscowości i przysiółków, Mapa topograficzna skalibrowana;

- miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w formacie rastrowym oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w formacie rastrowym.

Na terenie gminy jest to innowacyjne przedsięwzięcie, gdyż do tej pory nie istnieje żadne takie rozwiązanie, które tak kompleksowo obejmowałoby swoim zakresem tak szeroką tematykę i łączyło ją w jednym miejscu. Dysponowanie takim nowoczesnym portalem umożliwia wpisywanie się Gminy Zawoja w trend stałego podnoszenia jakości usług i ich unowocześniania, a także oddawanie do dyspozycji każdego odbiorcy profesjonalnego miejsca, gdzie będzie mógł zapoznać się z bogatą ofertą, w tym ofertą turystyczną gminy.

Ogólnodostępny wirtualny portal mapowy wpływa  znacząco na promocję gminy Zawoja i linki do niego są umieszczone na stronach Urzędy Gminy Zawoja oraz Babiogórskiego Centrum Kultury. Udostępnione są także nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych biur turystycznych i biur podróży a także pensjonatów, ośrodków wczasowych i wypoczynkowych, którym  poprzez  zamieszczenie  na swoich stronach linków i informacji o turystycznym portalu mapowym Gminy Zawoja podniesie atrakcyjność ich oferty i przyczyni się to także  do znaczącej promocji Gminy Zawoja.


Wartość całkowita operacji:

45 388,23 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

29 520,80 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.03.2013 r.– 31.05.2014 r.


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6272302


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji